Nr 43/2023  |  26-09-2023  |  12:26

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ORLEN S.A. za 3 kwartał 2023 roku

ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2023 roku, którego publikacja miała nastąpić 9 listopada 2023 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości 31 października 2023 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 91/2022 z 14 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.