Nr 44/2023  |  20-10-2023  |  11:27

Rezygnacja Pana Michała Klimaszewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Michał Klimaszewski złożył 20 października 2023 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 31 października 2023 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.