Nr 46/2023  |  22-11-2023  |  14:57

Terminy przekazywania raportów okresowych ORLEN S.A. w 2024 roku

ORLEN S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych ORLEN S.A. w 2024 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Za 4. kwartał 2023 roku: 22 lutego 2024 roku.

- Za 1. kwartał 2024 roku: 23 maja 2024 roku.

- Za 3. kwartał 2024 roku: 14 listopada 2024 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2024 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2024 rok: 22 sierpnia 2024 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

3. Raporty roczne za 2023 rok:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2023 rok: 25 kwietnia 2024 roku

- Jednostkowy raport roczny ORLEN S.A. za 2023 rok: 25 kwietnia 2024 roku.

4. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej: 25 kwietnia 2024 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.