Nr 48/2023  |  12-12-2023  |  21:33

Projekty uchwał na NWZ ORLEN S.A. zwołane na 6 lutego 2024 roku

ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na 6 lutego 2024 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.