Nr 49/2023  |  13-12-2023  |  19:17

Pani Janina Goss została odwołana ze składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 13 grudnia 2023 roku Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki odwołał Panią Janinę Goss ze składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A. trwającej kadencji.

 

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.