Nr 1/2024  |  11-01-2024  |  18:15

Zmiana porządku obrad NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 6 lutego 2024 roku

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 6 lutego 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Spółki, Skarbu Państwa z dnia 9 stycznia 2024 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki.

Dodatkowo, z uwagi na postanowienia § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki wprowadził do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.”

 

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółę nieruchomości położonych w Gminie Stara Biała oraz Płocku wraz z ich częściami składowymi, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN Olefiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000906575) w związku z kontynuacją budowy Kompleksu Olefiny III przez ORLEN Olefiny oraz procesem pozyskiwania finansowania dla Projektu w formule finansowania projektowego (ang. project finance).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000919530) poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci składników rzeczowych majątku trwałego, stanowiących urządzenia infrastruktury przesyłowej, to jest gazociągów wraz z towarzyszącymi im obiektami sieci gazowej, oraz nieruchomości gruntowych i praw użytkowania wieczystego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

11.  Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12.  Zamknięcie obrad.

 

Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa, wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał oraz zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza, a także uchwała Zarządu w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwała Rady Nadzorczej opiniująca zmiany.

Mając na uwadze zasadę 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej DPSN), Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do akcjonariuszy o przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca się o przekazanie Spółce oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej wraz ze zgłoszeniem kandydatury przez akcjonariusza. Wzór oświadczenia dla kandydata do Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie.

 

Patrz także: raport bieżący nr 47 oraz nr 48 z 12 grudnia 2023 r.

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.