Nr 10/2024  |  06-02-2024  |  11:01

Pan Wojciech Popiołek został odwołany ze składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 6 lutego 2024 roku Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki odwołał z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Popiołka ze składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A. trwającej kadencji.

 

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.