Nr 11/2024  |  06-02-2024  |  18:24

Uchwały podjęte przez NWZ ORLEN S.A. w dniu 6 lutego 2024 roku

ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 lutego 2024 roku („NWZ”), wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, a także treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta, oraz wskazanie, do których uchwał zgłoszono sprzeciwy.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6), 9) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.