Nr 15/2024  |  09-02-2024  |  14:44

Rezygnacja Pana Tomasza Sójki z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Tomasz Sójka złożył 9 lutego 2024 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 lutego 2024 roku.

Uzasadnienie rezygnacji podane przez Pana Tomasza Sójkę jest zamieszczone poniżej:

„W nawiązaniu do artykułów medialnych na mój temat w związku z powołaniem mnie na członka Rady Nadzorczej ORLEN S.A. chciałbym poinformować o złożeniu przeze mnie rezygnacji.

Moje historyczne związki z kancelarią SMM, z której odszedłem w 2018 roku, jak również moja późniejsza działalność społeczna w ruchu Polska 2050 są publicznie znane. W styczniu br. roku Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do mnie z propozycją kandydowania do Rady Nadzorczej ORLEN S.A. Jednocześnie podczas przesłuchania przez Radę ds. Spółek z udziałem Skarbu Państwa szczegółowo omówiłem moje kompetencje jako profesora prawa oraz wyjaśniłem naturę moich historycznych relacji z kancelarią SMM, której skutkiem było pozytywne zaopiniowanie mojej kandydatury do Rady Nadzorczej ORLEN S.A. oraz późniejsze wskazanie mnie jako kandydata do Rady Nadzorczej ORLEN S.A. przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieporozumieniami wokół mojej osoby postanowiłem złożyć rezygnację, gdyż wymaga tego dobro Spółki i jej interesariuszy. Moja rezygnacja staje się skuteczna z dniem 16 lutego z uwagi na konieczność uzupełnienia składu rady nadzorczej przez MAP i konieczność zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania spółki.”

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.