Nr 16/2024  |  16-02-2024  |  16:21

Pan Ireneusz Sitarski został delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 16 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła delegować od dnia 17 lutego 2024 roku Pana Ireneusza Sitarskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ORLEN S.A. - do czasu powołania członka Zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

 

Pan Ireneusz Sitarski

 

Od 6 lutego 2024 roku członek Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

 

Magister ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ob. Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie.

Doradca gospodarczy specjalizujący się w doradztwie finansowym, restrukturyzacji, fuzjach i przejęciach firm. W trzydziestoletniej praktyce pełnił funkcje zarządzające w spółkach prawa handlowego, dwukrotnie na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa.

Realizował projekty doradcze, opracowywał strategie prywatyzacyjne, analizy i wyceny dla przedsiębiorstw państwowych. Prowadził projekty restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów w bankach polskich. Pełnił funkcję prezesa firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym realizując projekty restrukturyzacyjne oraz nadzorował i prowadził transakcje kupna i sprzedaży firm.

W administracji rządowej dokonywał przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki Skarbu Państwa, nadzorował ich działalność oraz prowadził proces sprzedaży akcji inwestorom strategicznym lub finansowym m.in. z takich sektorów jak sektor paliwowy, energetyczny, gazowy, bankowy, ubezpieczeniowy, gier losowych.

Uczestniczył w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. NFI Foksal SA, Impexmetal SA. Pełniąc funkcję członka Zarządu - dyrektora handlowego w Impexmetal SA, która stanowiła grupę przemysłową w sektorze przetwórstwa metali nieżelaznych, koordynował i zarządzał polityką handlową.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek prawa handlowego, m.in. w takich spółkach jak Telekomunikacja Polska SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Dwory SA (ob. Synthos SA), Huta Aluminium Konin SA, PESA Bydgoszcz SA i w wielu innych.

Kandydował w wyborach do sejmiku Mazowieckiego w roku 2018, w wyborach do parlamentu europejskiego i parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.

 

Pan Ireneusz Sitarski złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 685 z późn. zm.).

 

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.