Nr 17/2024  |  19-02-2024  |  20:26

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 4 kwartały 2023 roku

ORLEN S.A. („ORLEN”, "Spółka") informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 4 kwartały 2023 roku przewiduje ujęcie wpływu ostatecznego rozliczenia połączenia z PGNIG S.A. („PGNiG”). Jest to zdarzenie księgowe, niegotówkowe, o charakterze jednorazowym, wynikające z zasad Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 3 Połączenia jednostek, niemniej jednak mające istotny wpływ na wyniki finansowe ORLEN i Grupy ORLEN („Grupa”) za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

 

W dniu 2 listopada 2022 roku nastąpiła rejestracja połączenia ORLEN z PGNiG. Transakcja połączenia z PGNiG podlegała rozliczeniu metodą przejęcia zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek. W Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok Grupa zaprezentowała tymczasowe wartości nabytych aktywów i przejętych zobowiązań, które w kolejnych okresach sprawozdawczych nie były zmieniane ze względu na trwający okres wyceny.

 

W dniu 19 lutego 2024 roku Grupa ostatecznie zakończyła przeprowadzany przez niezależnych ekspertów proces identyfikacji i wyceny do wartości godziwej poszczególnych nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. W wyniku ostatecznego rozliczenia transakcji połączenia z PGNiG zysk z tytułu okazyjnego nabycia uległ zmniejszeniu o kwotę 1,5 mld PLN w stosunku do prezentowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok wartości tymczasowej 8,2 mld PLN i wyniósł 6,7 mld PLN.

 

W związku z powyższym, zgodnie z zasadami MSSF 3 Grupa ORLEN dokonała retrospektywnej korekty tymczasowych wartości przejętych aktywów netto do ich wartości godziwych w taki sposób, jak gdyby księgowe rozliczenie połączenia z PGNiG było zakończone już w dniu przejęcia. W konsekwencji, Grupa dokonała również weryfikacji informacji porównawczych za poprzednie okresy sprawozdawcze, co wpłynęło również na dane finansowe Grupy ORLEN za 2023 rok.

 

Ujęcie korekt tymczasowych wartości przejętych aktywów netto do ich wartości godziwych oraz ich rozliczenie w kolejnych okresach sprawozdawczych zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy ORLEN za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku odpowiednio o około 7,6 mld PLN oraz 2,2 mld PLN, skonsolidowany wynik operacyjny Grupy ORLEN EBIT za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku odpowiednio o około 4,7 mld PLN oraz 1,6 mld PLN oraz skonsolidowany wynik netto Grupy ORLEN za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku odpowiednio o około 3,6 mld PLN oraz 0,8 mld PLN, co wynika w szczególności z:

- ujęcia, na moment połączenia, aktywów i zobowiązań z tytułu kontraktów terminowych dotyczących głównie zakupu i sprzedaży gazu, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2 byłej Grupy PGNiG, w ich wartościach godziwych wycenionych na moment połączenia jednostek i ich rozliczenia w rachunek wyników  w momencie faktycznej realizacji danego kontraktu terminowego w 2023 roku, w wartościach odpowiednio 8,3 mld PLN oraz 2,5 mld PLN;

- przeszacowania zapasów na moment połączenia, głównie dotyczących zapasów gazu, co miało wpływ na rozpoznaną w kolejnych okresach wartość kosztu własnego sprzedaży, w tym również na odwrócenie rozpoznanych wcześniej przez Grupę efektów zawiązania i odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy gazu do ich wartości możliwych do uzyskania, w wartościach odpowiednio 1,6 mld PLN oraz (0,1) mld PLN;

 - ujęcia dodatkowych odpisów aktualizujących w wyniku porównania przez Grupę zmienionych wartości księgowych niefinansowych aktywów trwałych z ustaloną wartością odzyskiwalną w ramach przeprowadzonych na koniec I kwartału 2023 roku testów na utratę wartości, w szczególności w segmencie Wydobycie, co wpłynie ujemnie na wynik prezentowany za okres 12 miesięcy 2023 roku w kwocie (1,8) mld PLN;

- ujęcia zmian amortyzacji w wyniku ustalenia ostatecznych wartości godziwych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku w wartościach odpowiednio (2,9) mld PLN oraz (0,6) mld PLN;

- wpływu zmian, związanych z wyceną do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego, co przełożyło się na wartość ujęcia podatku odroczonego w rachunek wyników w okresie 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku w wartościach odpowiednio (1,2) mld PLN oraz (0,8) mld PLN.

 

ORLEN opublikuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy ORLEN za 4 kwartały 2023 roku w dniu 22 lutego 2024 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd ORLEN S.A.