Nr 18/2024  |  07-03-2024  |  17:22

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że przeprowadził testy na utratę wartości aktywów Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie.   

W efekcie tych działań Spółka przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu Wydobycie w łącznej wysokości (3,1) mld PLN. 

Jednocześnie Spółka przewiduje ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisu aktualizującego wartość udziałów w ORLEN Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości (0,8) mld PLN. 

Powyższe księgowe zdarzenia jednorazowe mają istotny ujemny wpływ na dane finansowe za 2023 rok. 

Utrata wartości w/w aktywów wynika głównie ze zmiany otoczenia makroekonomicznego, dokonanej weryfikacji zasobów wydobywczych oraz wpływu kluczowych aktów prawnych wchodzących w skład pakietu regulacji  mających na celu przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego na rynku polskim. 

Powyższe odpisy są obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie. 

Jednocześnie Spółka informuje, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów Grupy ORLEN. W przypadku uprawdopodobnienia się odpisów aktualizujących lub odwróceń odpisów, wpływających istotnie na dane finansowe za 2023 rok, Spółka przekaże taką informację raportem bieżącym. 

ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 w dniu 25 kwietnia 2024 roku. 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd ORLEN S.A.