Nr 20/2024  |  13-03-2024  |  18:26

Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok 

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok przewiduje ujęcie wpływu zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych w odniesieniu do wydzielonego portfela transakcji terminowych zabezpieczających ekspozycję związaną z umową na zakup przez ORLEN S.A. skroplonego gazu ziemnego (LNG) od Venture Global Calcasieu Pass, LLC („Portfel VGCP”). 

 

Na podstawie kontraktu długoterminowego z Venture Global Calcasieu Pass, LLC („Umowa VGCP”), ORLEN jako następca prawny PGNiG S.A. („PGNiG”) miał odbierać 1,5 mln ton LNG (ok. 23 TWh) rocznie przez 20 lat w formule Free on Board w terminalu Calcasieu Pass LNG w USA. W ramach Portfela VGCP zabezpieczana była różnica między zakupem LNG od Venture Global Calcasieu Pass, LLC po cenach wyrażonych w indeksie Henry Hub, a późniejszą sprzedażą gazu do wysokości zgodnej z zakupionymi wolumenami po cenach opartych o indeksy gazowe z rynku europejskiego skorelowane z indeksem TTF. 

Instrumenty pochodne przypisane do Portfela VGCP zostały wyznaczone przez Spółkę jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. W konsekwencji, ORLEN w kolejnych okresach sprawozdawczych ujmował w kapitale własnym część zysków lub strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi w ramach Portfela VGCP, która stanowiła efektywne zabezpieczenie ryzyka.

 

Do chwili obecnej żadna dostawa LNG na podstawie Umowy VGCP nie została zrealizowana. Ze względu na kolejne opóźnienia terminu rozpoczęcia dostaw LNG z terminala Calcasieu Pass, ORLEN uznał, że na dzień 31 grudnia 2023 roku nie może oczekiwać wystąpienia zabezpieczanych przepływów pieniężnych dotyczących instrumentów zabezpieczających wydzielonych do Portfela VGCP. W związku z powyższym, ORLEN dokonał przeklasyfikowania skumulowanych zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi w ramach Portfela VGCP z kapitału własnego do wyniku finansowego, w efekcie czego wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy ORLEN oraz Spółki za 2023 rok wzrośnie o ok. 7,2 mld PLN. Przeklasyfikowanie dotyczy rozliczonych gotówkowo we wcześniejszych okresach sprawozdawczych 2023 roku instrumentów pochodnych w wys. ok. 5,3 mld PLN, a w pozostałej części głównie wyceny instrumentów pochodnych, których terminy zapadalności przypadają na kolejne miesiące 2024 roku. 

Z uwagi na opodatkowanie rozliczenia przedmiotowych instrumentów stosownie do regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynik netto Grupy ORLEN oraz wynik netto Spółki za 2023 rok wzrośnie o ok.  5,8 mld PLN.

 

ORLEN opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd ORLEN S.A.