Nr 21/2024  |  27-03-2024  |  19:18

Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok 

ORLEN S.A. („Spółka”, „Koncern”) informuje, że przeprowadził testy na utratę wartości aktywów Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia. 

 

W efekcie tych działań Spółka przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu Petrochemia w łącznej wysokości (10,2) mld PLN.

 

Jednocześnie Spółka przewiduje ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu Petrochemia w łącznej wysokości (10,2) mld PLN.

 

Powyższe księgowe zdarzenie jednorazowe ma istotny ujemny wpływ na wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA ORLEN S.A. oraz Grupy ORLEN za 2023 rok.

 

Utrata wartości w/w aktywów wynika głównie z utrzymujących się trudnych warunków ekonomicznych na rynku produktów petrochemicznych, przede wszystkim presji na marże sprzedażowe. W ostatnim czasie obserwuje się pogłębiony negatywny wpływ czynników geopolitycznych na efektywność biznesu petrochemicznego. Ponadto Koncern przewiduje, iż obniżona marżowość segmentu petrochemicznego może utrzymać się również w długim okresie. Ma to istotny negatywny wpływ zarówno na efektywność bieżących aktywów petrochemicznych, jak również na aktywa w budowie, w tym na kompleks Olefiny III.

 

Istotne znaczenie dla oszacowanej utraty wartości mają wysokie koszty inwestycji w Olefiny III spowodowane przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami i tym samym wysokimi kosztami materiałów, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz ograniczoną dostępnością zasobów realizacyjnych. Wartość szacowanych nakładów inwestycyjnych alokowanych do projektu Olefiny III wynosi zgodnie z wcześniejszym komunikatem ok. 25 mld PLN. Jednocześnie wraz z projektem Olefiny III, ORLEN realizuje działania związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku pod przyszłe inwestycje, a także inne projekty rozwojowe powiązane z Olefinami III, których łączna wartość szacowana jest na ok. 10 mld PLN, z tego blisko 8 mld PLN dotyczy segmentu Petrochemia i zostało uwzględnione w teście na utratę wartości.

 

Budowa kompleksu Olefiny III stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji transformacji istniejących aktywów rafineryjno-petrochemicznych Spółki w Płocku i Gdańsku, pozwoli na zintegrowanie procesowe petrochemii w ramach Grupy ORLEN oraz realizację synergii operacyjnych. Inwestycja umożliwi dalszy rozwój Grupy ORLEN poprzez działania o charakterze organicznym i nieorganicznym. Koncern oczekuje również, że realizacja tych działań wzmocni jego rolę jako jednego z liderów transformacji aktywów rafineryjno-petrochemicznych w Europie. Ponadto po decyzjach korporacyjnych podjętych w 2023 roku, dotyczących projektu Olefiny III, ORLEN powołał Program Budowy Wartości Segmentu Petrochemii, którego głównym celem jest wypracowanie koncepcji trwałej poprawy konkurencyjności i marżowości segmentu. 

 

Powyższe odpisy są obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów Grupy ORLEN. W przypadku uprawdopodobnienia się odpisów aktualizujących lub odwróceń odpisów, wpływających istotnie na dane finansowe za 2023 rok, Spółka przekaże taką informację raportem bieżącym.

 

ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

 

Patrz także: raport bieżący nr 30/2023 z 29 czerwca 2023 roku, nr 27/2021 z 24 maja 2021 roku, nr 26/2021 z 24 maja 2021 roku oraz nr 69/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd ORLEN S.A.