Nr 3/2024  |  25-01-2024  | 17:13

Pan Wojciech Popiołek został powołany do składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 25 stycznia 2024 roku Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Popiołka do składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

 

Wojciech Popiołek, prof. dr hab. nauk prawnych

 

Ur. 1.04.1951 r. w Krakowie. Studia ukończył w 1972 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zatrudniony tamże, od 1972 roku, do nadal, kolejno jako asystent, adiunkt, profesor (od 1990 r.). Doktorat i habilitacja z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Tytuł profesora uzyskał w 2010 roku. 

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, od 1.10.2006 r. do października 2019 r. – kierownik Katedry. Profesor zwyczajny/profesor od 2014 roku. Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa).

Opiekun młodej kadry naukowej (kilkanaście doktoratów pod jego kierunkiem, recenzje w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i w ponad 30 przewodach doktorskich, recenzje w kilkunastu postępowaniach o nadanie tytułu profesora). Do końca 2020 r. Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Sekcja I - Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

Udział w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce prawa cywilnego, prawa spółek, międzynarodowego prawa handlowego, inwestycji zagranicznych.

 

Członek Rad Programowych „Rejenta”, "Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, "Przeglądu Prawa Handlowego", „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego”. 

 

Autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym udział w Systemie Prawa Prywatnego, w Systemie Prawa Handlowego, w Komentarzach C.H. Beck do kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. 

 

Arbiter m.in. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (członek Rady Arbitrażowej) i Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan. Wpisany na listę krajową arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. 

 

Członek Association Henri Capitant, członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN Oddział w Katowicach, członek oddziału śląskiego Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, Warszawa (2007 - 2011), członek Rady Zarządzającej UNIDROIT w latach 2013 – 2018; członek b. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

 

Radca prawny od 1998 r. (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach). Wspólnik w kancelarii prawniczej ADP Popiołek, Adwokaci i Radcowie Prawni, sp.p. z siedzibą w Katowicach.

 

ORLEN S.A. opublikuje w kolejnym raporcie bieżącym pozostałe informacje wymagane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.