Nr 4/2024  |  26-01-2024  | 11:55

Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pana Wojciecha Popiołka do składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. ("Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 3/2024 z 25 stycznia 2024 roku, przekazuje informacje dotyczące Pana Wojciecha Popiołka, powołanego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

 

Pan Wojciech Popiołek złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 685 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.