Nr 6/2024  |  02-02-2024  |  20:02

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Skarb Państwa, w związku ze zwołanym na 6 lutego 2024 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem ORLEN S.A., w którego porządku obrad przewidziano m.in. powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zgłosili kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydaturę Pana Jana Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, dostarczony przez akcjonariusza, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny jest zaprezentowany poniżej. Wniosek akcjonariusza, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Jan Woźniak

15 lat doświadczenia jako niezależny członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW oraz 30 lat doświadczenia w pracy w sektorze finansowym. Koncentruje się na spółkach wzrostowych oraz przechodzących transformację. Największe doświadczenie ma w sektorach produkcji, IT, bankowości i finansów oraz handlu detalicznego.

 

Doświadczenie zawodowe

2008 – obecnie             DSW AFM sp. z o.o.

Założyciel i Partner Zarządzający

• inwestycje Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance

2016 – obecnie             FERRO S.A.

Członek Rady Nadzorczej

▪ Przewodniczący Komitetu Audytu

2015 – obecnie             Sanok Rubber Company S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

• Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

2019 – obecnie             Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Członek Komisji Rewizyjnej

2014 – 2023                 Mennica Polska S.A.

Członek Rady Nadzorczej

• Przewodniczący Komitetu Audytu

2008 – 2020                 Członek Rad Nadzorczych

eSaliens TFI, Pfleiderer, Polimex – Mostostal, Sygnity, Exorigo – UPOS, Bomi, Techmex, FOR – NET, Rabat Pomorze

2004 – 2008                 HSBC Bank (Polska) S.A.

Członek Zarządu, Poland Global Markets Head

2001– 2004                  Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citigroup)

Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego

1994–2001                   Citibank (Poland) S.A.

Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets

Wykształcenie

1990–1995                   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

magister Handlu Zagranicznego oraz Bankowości i Finansów

1994                            Komisja Papierów Wartościowych

Makler papierów wartościowych, licencja numer 554

Języki obce

Angielski – biegle

Niemiecki – średniozaawansowany

Akcjonariusz Spółki, Skarb Państwa zgłosił następujące osoby na kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki:

·       Michał Gajdus

·       Ewa Gąsiorek

·       Katarzyna Łobos

·       Kazimierz Mordaszewski

·       Mikołaj Pietrzak

·       Wojciech Popiołek

·       Ireneusz Sitarski

·       Tomasz Sójka

·       Tomasz Zieliński

Życiorysy zawodowe kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, dostarczone przez akcjonariusza, Skarb Państwa są zaprezentowane poniżej. Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Michał Gajdus

Michał Wojciech Gajdus - adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem, oceną celującą i jednym z najlepszych wyników na roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po czym podjął na macierzystej uczelni studia doktoranckie w dyscyplinie nauk prawnych, prowadząc zajęcia z prawa cywilnego, prawa zobowiązań i prawa na dobrach niematerialnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo cywilne, prawo własności przemysłowej i prawo unijne; jest autorem publikacji naukowych i prasowych z tych obszarów. Ukończył również studia licencjackie w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku stosunki międzynarodowe. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, następnie w 2017 r. złożył egzamin adwokacki i rozpoczął prowadzenie kancelarii adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych zarówno przed sądami polskimi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami międzynarodowymi, tj. Trybunałem Sprawiedliwości UE, Sądem UE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także przed krajowymi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Od ponad 12 lat współpracuje z najlepszymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi w Polsce; jest także rekomendowanym prawnikiem w prestiżowych międzynarodowych rankingach prawniczych, w tym IAM Patents 1000, Managing IP oraz Legal500 w kategoriach sporów sądowych i własności intelektualnej. Jest zaangażowany w działalność Adwokatury i jej organów. W latach 2021-2023 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji Legislacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Doradza największym międzynarodowym i krajowym spółkom z sektorów energetycznego, farmaceutycznego, górniczego, ubezpieczeniowego, finansowego i telekomunikacyjnego. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów o charakterze strategicznym i wymagających rozeznania ekonomicznego i biznesowego. Jest pełnomocnikiem w sprawach o wartości przekraczającej kilkadziesiąt miliardów złotych. Doradza również w zakresie ryzyka gospodarczego, strategii własności intelektualnej i kluczowych decyzji inwestycyjnych.

W czasie kryzysu praworządności w Polsce zaangażował się w obronę konstytucyjnych podstaw funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i praw obywateli do sądu oraz został pełnomocnikiem i obrońcą kilkudziesięciu sędziów, którym wytoczono postępowania dyscyplinarne za obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Występował m.in. jako obrońca przed Izbą Dyscyplinarną i Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Jest pełnomocnikiem polskich sędziów w sprawach dotyczących praworządności zawisłych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz autorem jednych z pierwszych wniosków o zastosowanie tzw. interim measures w sprawach polskich. Reprezentował kilkudziesięciu tzw. sędziów-kamikaze w postępowaniach odwoławczych od uchwał tzw. Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2018 r. Występował również w sprawach z zakresu niezależności polskiego sądownictwa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym jako pełnomocnik w sprawie zakończonej wyrokiem TSUE z 2 marca 2021 r., C-824/18. Zastępuje sędziów w sprawach dotyczących ustalenia statusu osób powołanych do pełnienia urzędu sędziów w Sądzie Najwyższym przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa.

Ponadto udzielał się w działalności pro bono na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, udzielając oraz współorganizując dla nich darmowe porady prawne.

 

 

 

Pani Ewa Gąsiorek

Ewa Gąsiorek w 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie naukowej Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie w latach 2007-2012 odbyła studia doktoranckie w zakresie Nauki Ekonomiczne – Ekonomia. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której  ukończyła studia magisterskie na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń - kierunek Finanse i Rachunkowość o specjalności Finanse i Inwestycje.  W 2005 roku ukończyła studia zawodowe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Biznesu. W latach 2006-2007 odbyła studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie Kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ewa Gąsiorek od 2011 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Budżetu Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Departamencie Budżetu i Finansów. W ramach wykonywanych obowiązków nadzoruje realizację budżetu województwa, prowadzenie księgowości budżetu, rozliczanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych województwa nieposiadających osobowości prawnej, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych województwa, w tym bilansu skonsolidowanego. Prowadzi windykację i egzekucję należności województwa. Proceduje sprawy związane z udzielaniem ulg w stosunku do należności publicznoprawnych oraz należności mających charakter cywilnoprawny. Rozlicza VAT i podatek akcyzowy województwa. Prowadzi sprawy związane z obsługą bankową województwa, w tym obsługą samorządowych jednostek organizacyjnych. Nadzoruje zarządzanie płynnością finansową i obsługę zadłużenia województwa. Dokonuje analizy ryzyka kredytowego. Współpracuje z bankami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego (CEB, EBI). Opracowuje dokumentację niezbędną do oceny ratingowej województwa we współpracy z międzynarodowymi agencjami ratingowymi.

W latach 1997-2011 pracowała w Urzędzie Miejskim w Będzinie w Wydziale Budżetu Miasta, gdzie zajmowała stanowiska począwszy od referenta poprzez podinspektora, inspektora, kierownika Referatu Planowania i Sprawozdawczości, Zastępcę Skarbnika Miasta aż do powołania na funkcję Skarbnika Miasta. W ramach obowiązków służbowych zajmowała się sporządzaniem budżetu miasta na kolejne lata, pozyskiwaniem zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania, wdrażaniem projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, PO Kapitał Ludzki, Funduszu Spójności. Nadzorowała sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych gminy miejskiej Będzin. Przygotowywała sprawozdania opisowe z wykonania budżetu miasta. Opracowywała wieloletnie prognozy finansowe gminy i wieloletnie programy inwestycyjne. Zarządzała płynnością finansową i obsługa zadłużenia miasta.

W dorobku naukowym ma publikacje z zakresu zarządzania finansami, efektywności wykorzystania środków publicznych, ryzyka w finansach oraz oceny jakości planowania budżetowego. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Katowicach. Pisała artykuły publicystyczno- naukowo-dydaktyczne dla czasopisma Prawo finansów publicznych.

W latach 2015-2020 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego Sp. z o.o. w Warszawie, a w okresie od 2014r – 2015 - Członka  Rady Nadzorczej Szpitala Kolejowego im. dr Roeflera Sp. z o.o. w Pruszkowie.

W 2020 roku Ewa Gąsiorek została powołana na Członka Komitetu Audytu m. st. Warszawy - jednostki zainteresowania publicznego jako członek spełniający warunki ustawy o niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. W Komitecie Audytu działa do chwili obecnej.

Pani Katarzyna Łobos

Katarzyna Łobos posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej

w Lublinie, ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie z zakresu doradztwa prawnego i  bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zdobyte w renomowanej kancelarii prawnej, gdzie kierowała Departamentem Prawa Gospodarczego. Autorka opinii prawnych z prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego oraz spółek prawa handlowego. Obecnie zatrudniona w naczelnym organie kontroli państwowej, gdzie pełni obowiązki wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego. W zakresie swoich zadań odpowiedzialna m.in. za udział w posiedzeniach organu kolegialnego i zespołów orzekających komisji rozstrzygającej. Członek Grupy Planowania Kontroli.

 

Pan Kazimierz Mordaszewski

Kazimierz Mordaszewski jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył również studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Związku Młodzieży Demokratycznej. Kontynuował działalność w opozycji demokratycznej w PRL.

Zdobył doświadczenie zawodowe jako aplikant sędziowski, a następnie aplikant radcowski w Zespole Radców Prawnych, pracując następnie jako nauczyciel akademicki na białostockiej filii Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

W 1990 roku zaangażował się w proces tworzenia nowych struktur bezpieczeństwa państwa, obejmując stanowisko dyrektora biura w Urzędzie Ochrony Państwa.

W latach 1997-2001 pełnił funkcję Charge d'affaires w Ambasadzie RP w ZEA, będąc także akredytowanym w Państwie Katar. Po powrocie do kraju, w 2002 roku, otworzył praktykę prawniczą w ramach spółki partnerskiej adwokatów i radców prawnych KMMG Mordaszewski & Gliński.

W 2006 roku dołączył do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie do 2012 r. był dyrektorem Biura Prawnego, a od 2012 do 2015 roku Zastępcą Szefa Agencji.

Kazimierz Mordaszewski był także członkiem Rady Nadzorczej PHZ Cenzin Sp. z o.o. oraz w latach 2010-2014 członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pan Mikołaj Pietrzak

Wspólnik i jeden z założycieli Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Cambridge University Certificate in English and European Law. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, a od listopada 2016 r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 do 2016 r. był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur a w 2018 r. i 2019 r. był przewodniczącym tej Rady. Laureat licznych nagród przyznawanych za działalność prawniczą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka, w tym nagrody im. Edwarda Wende oraz nagrody CCBE Human Rights Award. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym".

Prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych oraz compliance. Specjalizuje się także w prawach człowieka i prawie konstytucyjnym.

Trzy razy został wyróżniony w rankingu Rzeczpospolitej tytułem najlepszego prawnika w kategorii prawo karne dla biznesu. Zaklasyfikowany w europejskim rankingu Chambers Europe w kategorii najlepszych polskich prawników zajmujących się prawem karnym w biznesie.

Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz The Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair Trials International. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie. W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Jest członkiem samorządu adwokackiego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym i został wpisany na listę adwokatów przy Specjalnym Trybunale dla Libanu.

Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Był koordynatorem programu „Prawa Człowieka a rozliczenia z przeszłością", prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Był członkiem Rady Społecznej Rzecznika Praw Człowieka oraz członkiem Rady Programowej Amnesty International Polska.

Pan Wojciech Popiołek

Urodzony 1.04.1951 roku w Krakowie. Studia ukończył w 1972 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zatrudniony tamże od 1972 roku kolejno jako asystent, adiunkt, profesor (od 1990 r.). Doktorat i habilitacja z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Tytuł profesora uzyskał w 2010 roku.

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, od 1.10.2006 roku do października 2019 roku – kierownik Katedry. Profesor zwyczajny/profesor od 2014 roku. Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa).

Opiekun młodej kadry naukowej (kilkanaście doktoratów pod jego kierunkiem, recenzje w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i w ponad 30 przewodach doktorskich, recenzje w kilkunastu postępowaniach o nadanie tytułu profesora). Do końca 2020 roku Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Sekcja I - Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Udział w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce prawa cywilnego, prawa spółek, międzynarodowego prawa handlowego, inwestycji zagranicznych.

Członek Rad Programowych „Rejenta”, "Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, "Przeglądu Prawa Handlowego", „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego”.

Autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym udział w Systemie Prawa Prywatnego, w Systemie Prawa Handlowego, w Komentarzach C.H. Beck do kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych.

Arbiter m.in. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (członek Rady Arbitrażowej) i Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan. Wpisany na listę krajową arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

Członek Association Henri Capitant, członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN Oddział w Katowicach, członek oddziału śląskiego Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, Warszawa (2007-2011), członek Rady Zarządzającej UNIDROIT w latach 2013-2018; członek b. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Radca prawny od 1998 r. (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach). Wspólnik w kancelarii prawniczej ADP Popiołek, Adwokaci i Radcowie Prawni, sp.p. z siedzibą w Katowicach.

Pan Ireneusz Sitarski

Magister ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ob. Szkoły Głównej Handlowej) na Warszawie.

Doradca gospodarczy specjalizujący się w doradztwie finansowym, restrukturyzacji, fuzjach i przejęciach firm. W trzydziestoletniej praktyce pełnił funkcje zarządzające w spółkach prawa handlowego, dwukrotnie na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa.

Realizował projekty doradcze, opracowywał strategie prywatyzacyjne, analizy i wyceny dla przedsiębiorstw państwowych. Prowadził projekty restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów w bankach polskich. Pełnił funkcję prezesa firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym realizując projekty restrukturyzacyjne oraz nadzorował i prowadził transakcje kupna i sprzedaży firm.

W administracji rządowej dokonywał przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki Skarbu Państwa, nadzorował ich działalność oraz prowadził proces sprzedaży akcji inwestorom strategicznym lub finansowym m.in. z takich sektorów jak sektor paliwowy, energetyczny, gazowy, bankowy, ubezpieczeniowy, gier losowych.

Uczestniczył w zarządzaniu spółkami prawa handlowymi, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. NFI Foksal SA, Impexmetal SA. Pełniąc funkcję członka Zarządu - dyrektora handlowego w Impexmetal SA, która stanowiła grupę przemysłową w sektorze przetwórstwa metali nieżelaznych, koordynował i zarządzał polityką handlową.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek prawa handlowego, m.in. w takich spółkach jak Telekomunikacja Polska SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Dwory SA (ob. Synthos SA), Huta Aluminium Konin SA, PESA Bydgoszcz SA i w wielu innych.

Kandydował w wyborach do sejmiku Mazowieckiego w roku 2018, w wyborach do parlamentu europejskiego i parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku.

Żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.

Pan Tomasz Sójka

Profesor nauk prawnych pracujący na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku kapitałowego i nowych technologii. Dorobek naukowy Tomasza Sójki obejmuje ponad sto publikacji w wyżej wymienionym zakresie. Jest autorem 4 monografii z zakresu prawa handlowego oraz redaktorem i współautorem wiodącego komentarza do prawa rynku kapitałowego. Uczestniczył także w procesie legislacyjnym wielu ustaw z zakresu prawa gospodarczego. Przez wiele lat pozostawał członkiem European Corporate Governance Institute w Brukseli. Był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, gdzie uczestniczył w pracach nad Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Przez 15 lat był partnerem zarządzającym jednej z większych polskich kancelarii prawnych. W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym fuzji i przejęć (M&A). Doradzał w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Jego działalność doradcza skierowana była przede wszystkim do spółek publicznych, zwłaszcza z sektora energetycznego i finansowego. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych, także w charakterze arbitra. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, Instytutu TMC Assera w Hadze oraz Instytutu Маха Plancka w Hamburgu.

Pan Tomasz Zieliński

Ekspert sektora chemicznego z ponad 20-letnim stażem pracy na najwyższych stanowiskach menadżerskich, zarządczych oraz w obszarze naukowo-akademickim. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego oraz rafineryjno- petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej (m.in. Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, Orlen Unipetrol a.s, Spolana s.r.o.), w doradztwie strategicznym i biznesowym oraz na Politechnice Warszawskiej. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą oraz zasiada w radach licznych krajowych i międzynarodowych organizacji biznesowych i przemysłowych.

Od 2016 roku jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego w Brukseli (CEFIC), gdzie reprezentuje interesy 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii Chorwacji). Od prawie 10 lat zasiada również w Zarządzie i Komitecie Sterującym Europejskiej Grupy Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Brukseli (ECEG). Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, a także Prezydium Rady i Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej. Ponadto zasiada w Radach Instytutów Sieci Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Członek rad gospodarczych polskich uczelni technicznych, rad programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych. Autor licznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.

W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie. Absolwent kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu tejże uczelni. Uzyskał ponadto stopień Master of Business Administration (MBA) University of Illinois at Urbana-Champaign w kooperacji z Politechniką Lubelską. Ukończył m.in. Professional Development Program: Strategic Business Management na Harvard University Extension School oraz kurs Strategies for Sustainability na Stanford University.

Od czerwca 2013 jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - najważniejszej instytucji reprezentującej polski przemysł chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/walne-zgromadzenie.

 

Patrz także: raport bieżący nr 47/2023 i nr 48/2023 z 12 grudnia 2023 r., oraz nr 1/2024 z 11 stycznia 2024r.

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.