Nr 7/2024  |  02-02-2024  | 20:07

Rezygnacja Pana Michała Roga z pełnienia funkcji członka Zarządu ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Michał Róg złożył 2 lutego 2024 roku rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki z upływem dnia 5 lutego 2024 roku. 

 

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.