Nr 8/2024  |  05-02-2024  | 11:05

Rezygnacja Pani Patrycji Klareckiej oraz Pana Armena Artwicha z pełnienia funkcji członków Zarządu ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pani Patrycja Klarecka oraz Pan Armen Artwich złożyli 5 lutego 2024 roku rezygnację z funkcji członków Zarządu Spółki z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.