Nr 9/2024  |  05-02-2024  |  19:32

Rezygnacja Pana Jana Szewczaka z pełnienia funkcji członka Zarządu ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Jan Szewczak złożył 5 lutego 2024 roku rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.