Nr 22/2024  |  08-04-2024  |  18:03

Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok 

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że przeprowadził testy na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej ORLEN Lietuva.

W efekcie tych działań Spółka przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Grupy Kapitałowej ORLEN Lietuva w wysokości ok. (-) 0,1 mld PLN, głównie w segmencie Rafineria. Odpis aktualizacyjny wynika głównie ze wzrostu wartości aktywów trwałych stanowiących punkt odniesienia w ramach testów na utratę wartości. ORLEN Lietuva prognozuje wzrost wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, wynikający z poprawy warunków makroekonomicznych. Wzrost ten jest jednak mniejszy niż wzrost wartości aktywów trwałych związanych z realizowanymi obecnie przez ORLEN Lietuva inwestycjami, co przełożyło się wprost na w/w odpis aktualizujący.

Jednocześnie Spółka przewiduje ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w ORLEN Lietuva w wysokości ok. 1,8 mld PLN. Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości udziałów wynika głównie z dobrych wyników operacyjnych ORLEN Lietuva w 2023 roku, co wpłynęło na istotne zmniejszenie jej zadłużenia netto na koniec 2023 roku oraz z przyszłych przepływów pieniężnych, które ORLEN Lietuva planuje uzyskać w ramach inwestycji rozwojowych, w tym w biopaliwa.

Powyższe księgowe zdarzenia jednorazowe mają istotny wpływ na dane finansowe za 2023 rok.

Powyższe zdarzenia są obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie.

Jednocześnie Spółka informuje, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów Grupy ORLEN. W przypadku uprawdopodobnienia się odpisów aktualizujących lub odwróceń odpisów, wpływających istotnie na dane finansowe za 2023 rok, Spółka przekaże taką informację raportem bieżącym.

ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd ORLEN S.A.