Nr 23/2024  |  10-04-2024  |  17:06

Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok 

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok korekty danych finansowych za 2023 rok.

 

ORLEN S.A. został poinformowany przez spółkę ORLEN Trading Switzerland GmbH z siedzibą w Baar, Szwajcaria ("Spółka Zależna") o zidentyfikowaniu zdarzenia, które spowodowało podjęcie decyzji o skorygowaniu jej wyniku finansowego za 2023 rok.

Korekta wynika głównie z analizy możliwości odzyskania przez Spółkę Zależną środków pieniężnych, które Spółka Zależna uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych. Wobec braku dostaw ropy oraz produktów ropopochodnych w terminie określonym we właściwych umowach, Spółka Zależna wystąpiła z żądaniami zwrotu przedpłat. Przedpłaty nie zostały zwrócone w zastrzeżonych terminach, a możliwość odzyskania należnych przedpłat Spółka Zależna określiła jako mało prawdopodobną. Na bazie uzyskanych informacji Spółka Zależna oceniła, że powyższe zdarzenie wymaga dokonania korekty jej wyniku finansowego za 2023 rok.

 

W związku z powziętymi informacjami ORLEN S.A. przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 2023 rok w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych dodatkowej kwoty w wysokości ok. (-)1,6 mld PLN głównie w wyniku spisania aktywa z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy. 

Ujęcie korekty zmniejszy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy ORLEN za 2023 rok oraz wynik netto Grupy ORLEN za 2023 rok.

 

Powyższa korekta nie wpłynie na dane finansowe prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ORLEN za 2023 rok.

 

Powyższe zdarzenie jest obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i może ulec zmianie.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów Grupy ORLEN. W przypadku uprawdopodobnienia się odpisów aktualizujących lub odwróceń odpisów, wpływających istotnie na dane finansowe za 2023 rok, Spółka przekaże taką informację raportem bieżącym.

 

ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd ORLEN S.A.