Nr 24/2024  |  10-04-2024  |  19:43

Zmiany w Zarządzie ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 10 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Ireneusza Fąfarę z dniem 11 kwietnia 2024 roku na funkcję Prezesa Zarządu ORLEN S.A. na okres wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025. 

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Witoldowi Literackiemu, powołanemu do składu Zarządu Spółki przez Ministra Aktywów Państwowych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz pełnienia funkcji pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Spółki z dniem 11 kwietnia 2024 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć ze skutkiem natychmiastowym okres delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Sitarskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

 

Pan Ireneusz Fąfara

Ekspert doskonale znający sektor paliwowy i wyzwania związane z transformacją energetyki. Praktyk zarządzania dużymi organizacjami i wielomiliardowymi projektami. 

W latach 2010 – 2017 związany z Grupą ORLEN. Jako Prezes Zarządu ORLEN Lietuva zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach. Wypracował porozumienia i zakończył wieloletnie spory związane z logistyką. Znacząco zwiększył sprzedaż ORLEN Lietuva na rynkach eksportowych. Posiada wiedzę o specyfice Grupy ORLEN i zachodzących w niej procesach.

Od końca lat dziewięćdziesiątych sprawował najwyższe funkcje menedżerskie w dużych spółkach publicznych i prywatnych. 

Członek rad nadzorczych Rockbridge TFI (2018 – 2024, złożył rezygnację w dniu powołania na Prezesa Zarządu ORLEN S.A.), PKO BP (2009 – 2010), LOTOS (2009 – 2010), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (2007 – 2009), Kompania Węglowa (2003 – 2005), Narodowy Fundusz Zdrowia (2005 -2008), Agencji Rynku Energii (1997 – 1998).

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (2007 – 2009) oraz Wiceprezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1998 – 2007). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Pan Witold Literacki

Pan Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Ekspert w dziedzinie finansów i podatków. Od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich, w tym w PKN ORLEN. 

W latach 2022 – 2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA. Wcześniej w latach 2020-2022 był zatrudniony jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA. W latach 2008- 2020 był dyrektorem biura podatków w PKN ORLEN SA. W latach 2007 - 2008 - manager ds. podatkowych w RWS Stoen SA. W latach 1999-2007- senior manager ds. kontroli podatkowej w Carrefour Polska Sp. z o.o. W latach 1997 - 1999 zatrudniony był jako konsultant w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o. Od 1991 do 1997 był inspektorem w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

 

Pan Ireneusz Fąfara złożył pisemne oświadczenie, o złożeniu przez niego, z dniem 10 kwietnia 2024 roku rezygnacji  z funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce Ukrnafta, z siedzibą w Kijowie, która prowadzi działalność konkurencyjną wobec ORLEN S.A. Rezygnacja ta będzie przedmiotem najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki Ukrnafta. Pan Fąfara nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Ireneusz Fąfara złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 685 z późn. zm.).

 

Pan Witold Literacki złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 685 z późn. zm.).

 

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 4 i pkt 5 oraz § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.