Nr 25/2024  |  12-04-2024  |  19:12

Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok

ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że przewiduje ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok korekty danych finansowych za 2023 rok.

 

W nawiązaniu do opublikowanego raportu bieżącego nr 23/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku, ORLEN S.A. informuje, że w związku z powziętymi informacjami o korekcie wyniku finansowego w spółce zależnej ORLEN Trading Switzerland GmbH z siedzibą w Baar w Szwajcarii („Spółka Zależna”), wynikającej ze spisania aktywa z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy w kwocie (-) 1,6 mld PLN, Emitent dokonał analizy wpływu w/w zdarzenia na jego jednostkowy wynik finansowy. Analiza dotyczyła w szczególności składników aktywów Spółki Zależnej, w tym wartości inwestycji w Spółkę Zależną oraz wykazywanych na dzień sprawozdawczy należnych od Spółki Zależnej aktywów finansowych z tytułu cash pool, pod kątem ich utraty wartości na dzień bilansowy. 

 

Wobec niskiego prawdopodobieństwa odzyskania przez Spółkę Zależną środków pieniężnych, które Spółka Zależna uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych, ORLEN S.A. ocenił że posiadane przez niego należności z tytułu cash pool od Spółki Zależnej w kwocie (-) 1,3 mld PLN były na koniec okresu sprawozdawczego dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. W związku z tym ORLEN S.A. ujął stratę z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości (-) 1,3 mld PLN w swoim jednostkowym wyniku finansowym. 

 

Różnica w kwocie 0,3 mld PLN pomiędzy odpisem ujętym w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ORLEN w wysokości (-) 1,6 mld PLN, a odpisem ujętym w jednostkowym sprawozdaniu ORLEN S.A. w kwocie (-) 1,3 mld PLN wynika z faktu posiadania przez Spółkę Zależną aktywów obrotowych netto (m.in. środków pieniężnych, zapasów i należności obrotowych), z których Spółka Zależna jest w stanie pokryć pozostałe zobowiązania z tytułu cash pool wobec ORLEN S.A.

 

Ujęcie powyższej korekty nie wpłynie na jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA ORLEN za 2023 rok, natomiast wpłynie na wynik netto ORLEN za 2023 rok poprzez jego łączne obniżenie o kwotę (-) 1,3 mld PLN.

 

Powyższe zdarzenie jest obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i może ulec zmianie.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów Grupy ORLEN. W przypadku uprawdopodobnienia się odpisów aktualizujących lub odwróceń odpisów, wpływających istotnie na dane finansowe za 2023 rok, Spółka przekaże taką informację raportem bieżącym.

 

ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd ORLEN S.A.