Nr 26/2024  |  16-04-2024  |  20:29

Zmiany w Zarządzie ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 16 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ORLEN S.A. z dniem 1 maja 2024 roku następujące osoby:

 

• Panią Magdalenę Bartoś na funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych ORLEN S.A.,

• Pana Roberta Soszyńskiego na funkcję Wiceprezesa ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju ORLEN S.A.,

• Pana Wiesława Prugara na funkcję Członka Zarządu ds. Upstream ORLEN S.A.,

 

na okres wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025.

 

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Józefa Węgreckiego ze stanowiska Członka Zarządu ORLEN S.A., z upływem dnia 30 kwietnia 2024 roku.

 

Pani Magdalena Bartoś

 

Pani Magdalena Bartoś jest doświadczoną dyrektor finansową z udokumentowanymi osiągnieciami i skutecznością̨ w realizacji celów. Zarządzała obszarem finansów w firmach produkcyjnych i usługowych, w tym spółek publicznych. Swoje doświadczenie managerskie zdobywała w Polsce i za granicą między innymi w branżach paliwowej i energetycznej oraz usług dla transportu drogowego.

 

W latach 2019-2023 pracowała jako członek zarządu W.A.G. payment solutions a.s. gdzie odpowiadała między innymi za przygotowanie i przeprowadzenie debiutu giełdowego Grupy Eurowag na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. W latach 2017-2018 pełniła funkcję członka zarządu Paged S.A., a w okresie 2014-2016 pracowała jako Dyrektor Zarządzający ds. ekonomiczno-finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wcześniej pracowała w Enea Operator oraz Nike Poland jako dyrektor finansowy, a w latach 2009-2012 pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego Grupy Zelmer. W latach 2007-2009 w Grupie ORLEN odpowiadała za integrację obszaru finansów po akwizycji rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy dyrektora finansowego Mazeikiu Nafta odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania finansowego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w zespołach audytu i doradztwa transakcyjnego Ernst & Young.

 

Od 2023 jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Trans.eu Group S.A.

 

Posiada bogate doświadczenie w transakcjach M&A. Wdrażała najlepsze praktyki zarządzania finansami oraz wprowadzała zmiany w strukturach i organizacji pracy zespołów finansowych dużych podmiotów. W trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie prowadziła projekty pozyskania finansowania na rynku publicznym i bankowym.

 

Magdalena Bartoś jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również cykl egzaminów ACCA oraz studia podyplomowe w zakresie współpracy biznesowej z Afryką. 

 

Pan Robert Soszyński

 

Menedżer z ponad trzydziestoletnim stażem zawodowym. Posiada bogate doświadczenie  w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, przede wszystkim w obszarze energetyki. W 2008 roku pełnił funkcję prezesa zarządu CIECH Service Sp. z o.o., w latach 2008-2011 prezesa zarządu PERN Przyjaźń SA, był również wiceprezesem zarządu Polskiego LNG SA (w 2015 roku). W latach 2018-21 pełnił funkcję zastępcy Prezydenta m. st. Warszawa.

W trakcie swojej kariery zawodowej z sukcesem koordynował szereg dużych projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w obszarze ropy i gazu, w tym m.in.: budowę parku zbiorników ropy naftowej oraz oddanie jednej z kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycji w gazoport w Świnoujściu. 

 

Jest absolwentem m.in. Politechniki Warszawskiej (wydział fizyki technicznej i matematyki stosowanej) oraz studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rad Nadzorczych, m.in.: Rockbridge TFI SA; PAGED Energy SA; Koleje Mazowieckie KM SA. Zdał państwowy egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

 

Dr inż. Wiesław Prugar 

 

Manager z ponad 37 letnim doświadczeniem w branży energetycznej w szczególności w zarządzaniu kluczowymi podmiotami z sektora energetycznego.

Doktorat i studia inżynierskie ukończył na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Gliwickiej oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z branżą związany od 1987 roku, m.in. z Instytutem Nafty i Gazu, firmą Gazomontaż S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz ORLEN S.A. Członek wielu organizacji branżowych. Wieloletni członek Rady Doradczej Energy and Geoscience Institute (EGI) na Uniwersytecie Utah specjalizującym się między innymi w innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu Oil and Gas. Jako doradca współtworzył inwestycje Trend Energy Solutions S.A. w zakresie niskoemisyjnych źródeł wytwarzania oraz energetyki odnawialnej.

 

Pani Magdalena Bartoś, Pan Robert Soszyński oraz Pan Wiesław Prugar złożyli pisemne oświadczenia, że nie będą wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec ORLEN S.A., ani też nie są i nie będą wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będą uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 685 z późn. zm.).

 

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 4 i pkt 5 oraz § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.