Nr 27/2024  |  24-04-2024  |  11:50

Propozycja Zarządu ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2023 rok

Zarząd ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2023 rok w wysokości 21 215 917 147,93 PLN podzielić w następujący sposób:

 

- kwotę 4 817 909 503,35 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (4,15 PLN na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 16 398 007 644,58 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

 

Zarząd ORLEN S.A. proponuje ustalić 20 września 2024 roku jako dzień dywidendy oraz 20 grudnia 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

 

Propozycja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd ORLEN S.A.