Nr 28/2024  |  25-04-2024  |  15:15

Pan Piotr Wielowieyski został powołany do Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 25 kwietnia 2024 roku Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał z dniem dzisiejszym Pana Piotra Wielowieyskiego do Rady Nadzorczej ORLEN S.A. trwającej kadencji.

 

Pan Piotr Wielowieyski

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

 

Od 2016 Usługi doradztwa ekonomicznego. 

 

2008-2016 Grupa PKN ORLEN S.A.:

 

2012-2016 Wiceprezes Zarządu UNIPETROL a.s. Pełnione funkcje: Dyrektor ds. Strategii i Przejęć, Dyrektor ds. Sprzedaży Detalicznej, Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki.

2014-2016 UNIPETROL RPA s.r.o. Członek Zarządu w spółce petrochemicznej holdingu UNIPETROL. Pełnione funkcje: Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki.

2011-2012 Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN czasowo delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu PKN ORLEN odpowiedzialnego za petrochemię na okres trzech miesięcy.

2008-2012 Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN, Przewodniczący Komitetu Audytu (2008 - 2010).

 

2003-2012 Libella Sp. z o.o. (chemia gospodarcza, FMCG)

Członek Zarządu (2008-2012).

Przewodniczący Rady Nadzorczej (2003-2008).

 

2004-2007 Foksal NFI S.A. - Członek Zarządu spółki notowanej na GPW w Warszawie.

 

2003-2004 Zachodni Fundusz Inwestycyjny S.A. - Prezes i Wiceprezes Zarządu spółki notowanej na GPW w Warszawie.

 

1998-2002 PBK Inwestycje S.A., Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny odpowiedzialny za projekty inwestycyjne na rynku spółek niepublicznych w ramach grupy kapitałowej banku PBK.

 

1996-1998 Fidea Management Sp. z o.o., Członek Zarządu w firmie zarządzającej funduszem FOKSAL NFI S.A.

 

1992-1996 International Finance Corporation (World Bank Group), konsultant w biurze IFC w Warszawie, odpowiedzialny za analizy sektorowe oraz sprzedaż 8 cementowni (Odra, Górażdże, Strzelce Opolskie, Opolwap, Warta, Wojcieszów, Kujawy, Ożarów).

 

1991-1992 Warszawska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

 

do 1991 Konsulting (Polexpert Sp. z o.o.) i działalność naukowa (PAN)

 

Ponadto członkostwo w wielu Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego, m.in.:

 

PKN ORLEN S.A. - 2008-2012, Przewodniczący Komitetu Audytowego 2008-2011

Anwil S.A. (chemia) - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2011-2012

BOP Sp. z o.o. (petrochemia) - 2011-2012

ZM Ropczyce S.A. (spółka giełdowa) - Przewodniczący 1996-1998

Makrum S.A. (przemysł maszynowy) -Zastępca przewodniczącego 1996-1998

Polna S.A. (spółka giełdowa) - Przewodniczący 2003-2004

LPBO S.A. (budownictwo) - Przewodniczący 2003-2004

Libella Sp.z oo (chemia gospodarcza) - Przewodniczący 2003- 2008

Imagis S.A. (informatyka) - Sekretarz 2007-2008

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

1978 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, magister ekonomii

1998 - Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji BiF)

1999 - Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa

 

 

Pan Piotr Wielowieyski złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 685 z późn. zm.).

 

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.