Nr 29/2024  |  14-05-2024  |  16:44

Oddalenie pozwu o stwierdzenie nieistnienia uchwały NWZ PGNiG S.A.

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny orzekł w jednym z postępowań o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z 10 października 2022 roku w sprawie połączenia Spółki z PGNiG S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu ORLEN („Uchwała”).

Sąd postanowił umorzyć postępowanie w zakresie roszczenia o uchylenie Uchwały oraz o stwierdzenie jej nieważności wobec skutecznego wycofania pozwu w tej części, a także oddalił powództwo o ustalenie nieistnienia Uchwały.

Wyrok jest nieprawomocny.

Patrz także: raport bieżący nr 90/2022 z 12 grudnia 2022 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.