Nr 31/2024  |  15-05-2024  |  14:19

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych ORLEN S.A. w 2024 roku

ORLEN S.A. informuje o zmianie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych ORLEN S.A. w 2024 roku.

 

Skonsolidowane raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach, po zakończeniu sesji giełdowej:

 

- za 1. kwartał 2024 roku - 22 maja 2024 roku,

- za 1. półrocze 2024 roku - 21 sierpnia 2024 roku,

- za 3. kwartał 2024 roku - 13 listopada 2024 roku.

 

Powyższa zmiana podyktowana jest intencją poprawy standardów w zakresie komunikacji wyników finansowych do uczestników rynku kapitałowego. Raporty okresowe ORLEN S.A. publikowane będą po zakończeniu sesji giełdowej, na dzień przed telekonferencjami z analitykami i inwestorami giełdowymi, co umożliwi uczestnikom rynku kapitałowego wcześniejsze zapoznanie się z treścią raportów.

 

Patrz także: raport bieżący nr 46/2023 z 22 listopada 2023 roku.

 

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.