Nr 32/2024  |  15-05-2024  |  15:48

Oddalenie apelacji w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A.

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny w dniu dzisiejszym ogłosił wyrok, w którym oddalił apelację akcjonariuszy byłej Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 20 lipca 2022 roku w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tejże uchwały.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Patrz także raporty bieżące: nr 26/2023 z 7 czerwca 2023 roku oraz nr 54/2022 z 26 sierpnia 2022 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.