Nr 37/2024  |  18-06-2024  |  13:57

Odwołanie Pana Piotra Wielowieyskiego ze składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki odwołał z dniem 24 czerwca 2024 roku Pana Piotra Wielowieyskiego ze składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A. trwającej kadencji.

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.