Nr 38/2024  |  19-06-2024  |  19:22

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu ORLEN S.A. na zbycie akcji własnych zatrzymanych po połączeniu z Grupą LOTOS S.A. i PGNiG S.A.

ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 11 czerwca 2024 roku:

„ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 11 czerwca 2024 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na zbycie akcji własnych, wyemitowanych przez ORLEN S.A. w związku z połączeniem Spółki z Grupą LOTOS S.A. i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., które w wyniku przyjętych reguł parytetu wymiany akcji opisanych w planach połączenia spółek nie zostały wydane akcjonariuszom, w liczbie: 7.220 sztuk akcji serii E oraz 26.938 sztuk akcji serii F („Akcje”), poprzez zlecenie ich sprzedaży do biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych ORLEN S.A., po bieżącej cenie rynkowej. Łączna liczba Akcji przeznaczonych do zbycia wynosi 34.158, co stanowi ok. 0,003% kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z decyzją Zarządu przeprowadzenie transakcji zbycia Akcji ma nastąpić w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o co niezwłocznie zawnioskuje Zarząd ORLEN S.A.”

 

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd ORLEN S.A.