Nr 40/2024  |  25-06-2024 |  18:27

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. oraz podjęte dzisiaj uchwały

ORLEN S.A. („ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do 24 lipca 2024 roku, do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Płocku, w budynku Centrum Administracji sala nr 1, ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

 

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach, wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, a także treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, oraz wskazanie, do których uchwał zgłoszono sprzeciwy.

 

Ponadto Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło na dzisiejszym posiedzeniu uchwałę, w której postanowiło zmienić kolejność rozpatrywania punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób że dotychczasowy punkt 22 ogłoszonego porządku obrad ”Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki” zostanie rozpatrzony jako punkt 21 porządku obrad, tj. po dotychczasowym punkcie 20 “Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki”, zaś dotychczasowy punkt 21 “Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki” rozpatrywany będzie jako punkt 22 zmienionego porządku obrad.

 

W dniu 24 lipca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowi obrady i rozpocznie je od następujących spraw objętych porządkiem obrad:

 

„22. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

 

 

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) – 9) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.