Nr 41/2024  |  25-06-2024 |  18:28

Decyzja ZWZ ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, postanowiło zysk netto Spółki za 2023 rok w wysokości 21 215 917 147,93 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 4 817 909 503,35 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (4,15 PLN na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 16 398 007 644,58 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. ustaliło:

- 20 września 2024 roku jako dzień dywidendy oraz

- 20 grudnia 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (1 160 942 049 akcji).

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.