Polityka zarządzania relacjami ze społecznościami lokalnymi to kolejny ważny element naszej społecznej odpowiedzialności. To także odpowiedź na założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2024-2030 w filarze Społeczności. 

Wprowadzając tę politykę chcemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy, dobrego sąsiada i członka społeczności lokalnej. Wspólnie kształtujemy relacje ze społecznościami lokalnymi, ponieważ zwiększamy tym zasięg, skuteczność i efekty naszych działań.

Nasza polityka:

  • reguluje zasady prowadzenia działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny, zapewniając spójność celów biznesowych ze społecznymi oraz środowiskowymi, a przede wszystkim uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych;
  • określa zasady kształtowania relacji ze społecznościami lokalnymi, których głównym celem jest budowanie trwałych i pozytywnych relacji oraz zapobieganie niechnianym sytuacjom;
  • formułuje zakres zadań powołanego Rzecznika ds. społeczności lokalnych - zobacz więcej.

W zakresie kształtowania relacji ze społecznościami lokalnymi spółki Grupy ORLEN kierują się „Ogólnymi zaleceniami w sprawie zarządzania relacjami ze społecznościami lokalnymi w Spółce Grupy Kapitałowej ORLEN”.

Zobacz także:

Zrównoważony rozwój

Polityka Klimatyczna Grupy ORLEN

Zrównoważony rozwój

Polityka Ochrony Praw Człowieka