Zrównoważony rozwój

Środowisko

Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności.

Ochrona środowiska jest jednym z kluczowych elementów odpowiedzialności naszej firmy. Główne cele, które są realizowane w ramach tego filaru to ograniczenie do minimum oddziaływania na środowisko naturalne: ochrona bioróżnorodności, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, minimalizowanie zanieczyszczeń oraz gospodarka obiegu zamkniętego.

Cele na 2026

 • Opracowanie planu działania na rzecz ochrony bioróżnorodności – Biodiversity Action Plan (BAP) dla Grupy ORLEN, w tym:
  • Obliczenie śladu bioróżnorodności ORLEN S.A.;
  • Włączenie ochrony różnorodności biologicznej do wewnętrznych procesów strategicznych i decyzyjnych Grupy ORLEN.

Cele na 2030

 • Realizacja Planu działania BAP w spółkach Grupy ORLEN.
 • Dalsze prace na rzecz przeciwdziałania utraty bioróżnorodności oraz kompensowania skutków działalności Grupy ORLEN.
 • Unikanie lokalizowania nowych projektów na obszarach szczególnie chronionych.

Zobowiązanie

 • Net-positive bioróżnorodności do 2050 roku dla nowych aktywów.

Cele na 2026

 • Optymalizacja zużycia słodkiej wody i gospodarki ściekami, w tym:
  • Obliczenie śladu wodnego ORLEN S.A.,
  • Opracowanie Polityki wodno-ściekowej Grupy ORLEN.

Cele na 2030

 • Obliczenie śladu wodnego Grupy ORLEN.
 • Poprawa efektywności operacyjnego wykorzystania słodkiej wody i gospodarki ściekami na bazie danych z Polityki wodno-ściekowej.
 • Opracowanie planów uzupełniania wody na obszarach dotkniętych deficytem, w których prowadzimy działalność.

Zobowiązanie

 • Ochrona zasobów wodnych

Cele na 2026

 • Systematyczny wzrost mocy recyklingu (50 kt mocy recyklingu mechanicznego).
 • Opracowanie Polityki GOZ Grupy ORLEN.
 • Uzyskanie certyfikacji ISCC+ dla kluczowych produktów petrochemicznych.
 • Opracowanie planów zamknięcia obiegu wody, w tym retencji wody deszczowej.
 • Uruchomienie programu ograniczenia marnowania żywności w sieci sprzedaży detalicznej.
 • Maksymalizacja zagospodarowania ubocznych produktów spalania w segmencie energetyki Grupy ORLEN.

Cele na 2030

 • Rozwój mocy zainstalowanej w recyklingu mechanicznym i chemicznym do 300 kt.
 • Rozwój zrównoważonego portfolio produktów petrochemicznych.
 • Utylizacja i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, w tym:
  • Budowa wyspecjalizowanej instalacji do unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych (w tym medycznych i weterynaryjnych);
  • Budowa instalacji zagospodarowania zużytych magazynów energii, turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych.
 • Optymalizacja wskaźników emisji SO2, NOx, pyłów i innych zanieczyszczeń w Grupie ORLEN.

Zobowiązanie

 • Sukcesywne wdrażanie zasad GOZ.