Zrównoważony rozwój

Zarządzanie

Odpowiedzialne zarządzanie

Zrównoważony rozwój oraz zarządzanie kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi mamy zakorzenione w strukturach zarządczych Grupy ORLEN. Jako dojrzały i duży koncern mamy świadomość naszego wpływu na otoczenie – klimat, środowisko i ludzi. Obliguje nas to do wprowadzania zmian, w taki sposób aby zrównoważony rozwój przyświecał wszystkim naszym działaniom. Musimy budować elastyczne struktury zdolne do szybkiego działania i reagowania na bieżące wyzwania. ORLEN, w ramach polityki ładu korporacyjnego dba o transparentne relacje z interesariuszami. Dbamy o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Zapewniamy łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji. 

Cele na 2026

 • Wdrożenie systemu należytej staranności w łańcuchu dostaw (CSDDD).
 • Weryfikacja kluczowych dostawców pod względem przestrzegania Kodeksu postępowania dla dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju dla kluczowych interesariuszy.

Cele na 2030

 • Ciągłe udoskonalanie procesu należytej staranności w łańcuchu dostaw.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji zrównoważonego rozwoju dla dostawców.

Zobowiązanie

 • ORLEN aktywnie wspiera partnerów biznesowych.

Cele na 2026

 • Wdrożenie centralnego modelu zarządzania cyberbezpieczeństwem w wybranych strategicznych spółkach Grupy ORLEN.

Cele na 2030

 • Wdrożenie centralnego modelu zarządzania cyberbezpieczeństwem w łańcuchu wartości Grupy ORLEN.

Zobowiązanie

 • Lider standardów bezpieczeństwa pracy w branży

Cele na 2026

 • Wdrożenie systemu należytej staranności w zakresie ochrony praw człowieka w Grupie ORLEN.
 • Wdrożenie Polityki ochrony praw człowieka we wszystkich spółkach Grupy ORLEN oraz podnoszenie świadomości pracowników z zakresu ochrony praw człowieka.

Cele na 2030

 • Ciągła współpraca z partnerami w celu minimalizowania negatywnych skutków nieprzestrzegania praw człowieka.

Zobowiązanie

 • Prawa człowieka przestrzegane w całym łańcuchu wartości Grupy

Cele na 2026

 • Zapewnienie 40% udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych.
 • Edukacja o przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.
 • Realizacja programów wspierających Politykę różnorodności m.in. Program mentoringowy dla pracowników, Program zarządzania wiekiem, Program włączania dla OzN, Program wsparcia dla rodziców wracających po urlopach wychowawczych i innych.

Cele na 2030

 • Konsekwentne rozwijanie i promowanie zasad różnorodności, równości i włączania.

Zobowiązanie

 • Działamy na rzecz spójności i równości społecznej.

Cele na 2026

 • Wdrożenie Polityki zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób zgłaszających (m.in. sygnalistów) w Grupie ORLEN.
 • Wdrożenie programu świadomości antykorupcyjnej.
 • Wdrożenie procesu oceny zgodności kontrahentów ze standardami etycznymi.
 • Kontynuacja wdrażania spójnego Systemu Compliance w Grupie ORLEN wraz z programem zwiększania świadomości wśród pracowników.

Cele na 2030

 • Zapewnienie jednolitych standardów antykorupcyjnych w Grupie ORLEN.
 • Wdrożenie Kodeksu odpowiedzialnej komunikacji w Grupie ORLEN.

Zobowiązanie

 • ORLEN wzorem etycznego biznesu