Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A.
14-06-2019    WZA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 3,5 zł na akcję, zarekomendowaną przez Zarząd PKN ORLEN pod kierownictwem Prezesa Daniela Obajtka. Termin jej wypłaty ustalono na 5 sierpnia 2019 roku.

PKN ORLEN od sześciu lat realizuje politykę dywidendową przy zachowaniu strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych GK ORLEN i prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Zarekomendowany przez Zarząd rekordowy poziom dywidendy odzwierciedla stabilną sytuację finansową i efekty wdrożonych planów rozwojowych. Pozytywna decyzja ZWZ oznacza, że do Akcjonariuszy spółki trafi 1,5 mld zł.

Ponadto decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia absolutorium otrzymali wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN pełniący swoje funkcje w 2018 roku. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN – na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa – ustaliło skład Rady Nadzorczej w maksymalnej liczbie wynikającej ze Statutu Spółki, która po zarejestrowaniu uchwalonych dzisiaj zmian do Statutu będzie mogła wynieść od 6-10 osób razem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza obecnie pracuje w składzie:
• Izabela Felczak-Poturnicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki
• Barbara Jarzembowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Andrzej Kapała – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Michał Klimaszewski – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Jadwiga Lesisz – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Małgorzata Niezgoda – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Anna Sakowicz-Kacz – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Anna Wójcik – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowe informacje dotyczące uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN dostępne są na www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
Powrót do Centrum Prasowego
Wideokonferencje oznaczone: WZA
Wydarzenia oznaczone: WZA
 

NASZE MARKI