Zobacz także:
Strategia

W zaktualizowanej w 2018 roku Strategii Grupy ORLEN, Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa niezmiennie pozostają filarami rozwoju w perspektywie roku 2022. Potrzeba aktualizacji wystąpiła z uwagi na wysoką zmienność czynników makroekonomicznych oraz potrzebę przedstawienia wartości docelowych na kolejny, 2-letni okres. Główne kierunki rozwoju Grupy ORLEN na lata 2019-2022 wyznaczone w zaktualizowanej strategii, to: rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream, konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia.

Grupa ORLEN konsekwentnie i z sukcesem realizował dotychczasowe plany strategiczne. Spółka przekroczyła założony na lata 2017-2018 cel EBITDA LIFO o 400 mln zł średniorocznie, co oznacza wypracowanie wyniku w wysokości 9,2 mld zł średniorocznie. Doskonałe wyniki umożliwiły konsekwentną realizację polityki dywidendowej – zarówno w 2017, jak i 2018 roku akcjonariuszom wypłacona została dywidenda w wysokości 3 PLN na akcję. Utrzymano zakładany bezpieczny poziom wskaźników finansowych, w tym w szczególności poziom dźwigni finansowej, która wyniosła średnio 7,1% w latach 2017-2018, czyli znacznie poniżej założonego w Strategii maksymalnego poziomu 30%.

W wyniku realizowania dotychczasowych strategii, Grupa ORLEN jest dziś w najlepszej sytuacji w swojej historii i posiada mocną pozycję do dalszego wzrostu. Równolegle z rekordowymi wynikami finansowymi, na przestrzeni ostatnich dwóch lat prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy ORLEN w długiej perspektywie. Wśród najważniejszych projektów prorozwojowych, zainicjowanych w 2018 roku znalazły się m.in. proces przejęcia Grupy Lotos, uruchomienie programu rozwoju petrochemii, a także przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych i intensyfikacja procesu dostosowania sieci stacji do dystrybucji paliw alternatywnych. W tym czasie trwały również prace mające na celu wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych – zrealizowano transakcję wykupu 100% akcji Unipetrolu w Czechach i rozpoczęto działania w kierunku optymalizacji logistyki na Litwie.

Zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe implikuje jednak potrzebę stałego dostosowania aspiracji biznesowych. Przed całym sektorem energetycznym na świecie stoją olbrzymie wyzwania, dlatego w zaktualizowanej strategii Grupa ORLEN Spółka bierze pod uwagę długofalowe trendy dotyczące wykorzystania surowców, zmian społecznych czy regulacji środowiskowych. Silnie stawiamy nie tylko na rozwój naszych obecnych aktywów, ale również na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną Koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dodatkowo, dynamika otoczenia biznesowego wymusza dostosowanie perspektywy planistycznej do wyzwań rynkowych. Dlatego w zaktualizowanej strategii Grupy ORLEN przedstawia nowy sposób prezentacji celów i aspiracji oraz deklarację cyklicznej aktualizacji i komunikacji planów na kolejne okresy.

Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa niezmiennie pozostają filarami rozwoju Grupy ORLEN. Ich dodatkowym komponentem będzie Kultura Innowacji, która wesprze Grupę w odpowiedzi na przyszłe wyzwania.

Budowa Wartości

W zakresie planów biznesowych, w segmencie Downstream Grupa ORLEN będzie kontynuować strategię wzmacniania pozycji rynkowej rozwoju i poprawy efektywności. W zakresie dostaw ropy naftowej spółka będzie kontynuować dywersyfikację kierunków dostaw ropy. Zakładany jest dalszy rozwój oraz wydłużanie łańcucha wartości:

  • w petrochemii poprzez inwestycje w budowę kompleksu pochodnych aromatów oraz rozbudowę kompleksów olefin, fenolu oraz instalacji nawozów w ANWIL;
  • w rafinerii dzięki inwestycjom w Visbreaking (pogłębienie przerobu ropy), HVO (uwodorniony olej roślinny), hydrokraking pozostałości próżniowej na Litwie (analiza fazy przedinwestycyjnej na bazie projektu bazowego i zakupionej licencji);
  • w energetyce Spółka przygotowuje się do inwestycji w morską energetykę wiatrową.

W segmencie Detalu Strategia zakłada koncentrację na rozwoju sieci sprzedaży, a także poszerzaniu oferty i wzmacnianiu relacji z klientami. Głównymi celami jest utrzymywanie pozycji lidera na rynkach macierzystych, wprowadzenie nowych usług i kanałów obsługi klientów, dostosowanie stacji do sprzedaży paliw alternatywnych oraz poprawa satysfakcji klientów dzięki elastycznej i spersonalizowanej ofercie. W ich wyniku zakładany jest wzrost marży pozapaliwowej o ponad 30% oraz organiczny rozwój sieci stacji paliw – wzrost o ok. 150 nowych stacji do 2022 roku.

W segmencie Upstream Grupa ORLEN będzie się koncentrować na dobrej jakości aktywach oraz najbardziej perspektywicznych projektach w Polsce i Kanadzie. Celem segmentu jest dojście do poziomu umożlwiającego generowanie dodatnich przepływów pieniężnych i samofinansowanie tej działalności w możliwe jak najkrótszym czasie.

W latach 2019-2020 na inwestycje Grupa ORLEN planuje przeznaczać średniorocznie 6,8 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2 mld zł w stosunku do lat 2017-2018. W ramach tej kwoty 4,9 mld zł zostanie wykorzystane w segmencie Downstream, 0,7 mld zł w Detalu oraz 0,7 mld zł w segmencie Upstream. W tym okresie zakładana średnioroczna wartość EBITDA LIFO wyniesie 10,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1 mld zł w porównaniu do lat 2017-2018.

Ludzie

Analizując globalne trendy w wymiarze społecznym, w tym między innymi zmiany zachodzące na rynku pracy czy oczekiwania względem biznesu, Koncern zdecydował o dalszym wzmacnianiu posiadanego kapitału ludzkiego, jako czynnika będącego filarem dalszego, stabilnego rozwoju. W tym obszarze kluczowa pozostanie dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji dla wypadków, ale też zwiększanie kompetencji pracowników, między innymi poprzez konsekwentne powiększanie oferty rozwojowej i wzrost dostępności szkoleń. Cele strategiczne będziemy realizować z ważnym założeniem: poszanowania dla środowiska naturalnego.

Siła finansowa

Ważnym elementem strategii będzie też utrzymanie stabilnych fundamentów finansowych: zdywersyfikowanych źródeł finansowania i bezpiecznego poziomu zadłużenia. Planowane jest utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30% i systematyczna wypłata dywidendy, uwzględniająca sytuację finansową Koncernu. Grupa ORLEN będzie też dążyć do systematycznego wypłacania dywidendy dla akcjonariuszy. Utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie umożliwi wykorzystywanie potencjalnych opcji w zakresie rozwoju nieorganicznego.

Kultura innowacyjności

Istotnym celem zaktualizowanej strategii będzie zapewnienie przewag konkurencyjnych Grupy ORLEN w długiej perspektywie poprzez wzmocnienie innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej. Koncern zamierza m.in. utworzyć Strategiczną Agendę Badawczą, własny akcelerator i fundusz CVC. Uruchomi również własne centrum B+R, będące platformą współpracy pomiędzy Koncernem a światem nauki i biznesu.

Na lata 2019-2020 PKN ORLEN przyjął następujące cele finansowe i operacyjne:

  • średnioroczny zysk EBITDA LIFO (przed odpisami) w kwocie 10,3 mld PLN,
  • średnioroczne nakłady inwestycyjne (CAPEX) w wysokości 6,8 mld PLN,
  • dźwignia finansowa poniżej 30%,
  • kowenant dług netto/EBITDA poniżej 1,5,
  • utrzymanie rating’u na poziomie inwestycyjnym,
  • systematyczna wypłata dywidendy, uwzględniająca sytuację finansową PKN ORLEN S.A.

Prezentacja dotycząca aktualizacji strategii PKN ORLEN na lata 2019-2022 dostępna jest pod adresem:
https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/RaportyBiezace/Documents/2018_Grupa_ORLEN_Akt_strategii.pdf

 

NASZE MARKI