Zobacz także:
Zasady wykorzystywania darowizn
  1. ​Wszelkie obowiązki obdarowanego, z tytułu udzielonej przez PKN ORLEN S.A. darowizny, są każdorazowo określane w umowie darowizny.
  2. Darowizna może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie. Dopuszcza się wykorzystanie części środków finansowych na pokrycie tzw. kosztów administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania celu. 
  3. PKN ORLEN S.A. ma prawo, na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, kontrolować jego przebieg, w tym zgodność wydatkowania środków z celem określonym w umowie darowizny.
    Ma również prawo do skontrolowania sposobu wykorzystania przedmiotu darowizny lub zwrócenia się o udzielenie pisemnej informacji w tym zakresie, w okresie 3 (trzech) lat od daty przedstawienia rozliczenia darowizny przez obdarowanego.
  4. Obdarowany, który nie jest lub nie będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcia sfinansowanego/dofinansowanego przez PKN ORLEN S.A, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym PKN ORLEN S.A., a także zwrócić całość otrzymanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, związanymi z przechowywaniem środków finansowych stanowiących darowiznę, na rachunek bankowy darczyńcy.
  5. W przypadku wykorzystania darowizny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub odmowy poddania się przez obdarowanego kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, PKN ORLEN S.A. może zażądać zwrotu przedmiotu darowizny. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wezwania w tej sprawie.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI