Zobacz także:
Rozporządzenie MAR
​​

PKN ORLEN S.A. jest emitentem, którego instrumenty finansowe (m.in. akcje, obligacje) zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych oraz w alternatywnych systemach obrotu. W związku z tym PKN ORLEN S.A. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania PKN ORLEN S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. 


KOMUNIKAT UKNF Z 11 GRUDNIA 2019 
Elektroniczny formularz do powiadamiania o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych
21 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchomi na swojej stronie internetowej elektroniczny formularz, za pomocą którego osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane będą mogły składać powiadomienia na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR.
W dotychczasowej formie powiadomienia o transakcjach można będzie składać na adres e-mail: tylko do 31 grudnia 2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR należy wypełniać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, przygotowanego przez UKNF.
Jednocześnie od 1 stycznia 2020 r. UKNF uruchomi adres . Będzie on obsługiwał wyłącznie notyfikacje „w trybie awaryjnym”, czyli w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.Wzór powiadomienia PKN ORLEN S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ​​​​.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ​​.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:
PKN ORLEN S.A.:
KNF: : (tylko do 31 grudnia 2019 r. - patrz komunikat UKNF​)

Osoba blisko związana oznacza:
a) małżonka;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
22-10-2020
PKN 0,10% 41,84
WIG 0,00% 47910,38
WIG20 0,08% 1642,70
WIG30 0,02% 1884,75
WIG-PALIWA 0,04% 3829,00
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI