Zobacz także:
Zawarcie porozumienia ws. kierunkowych zasad kontynuacji współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C
Nr 33/ 2020  | 02-06-2020
PKN ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 roku zawarł z ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („ENERGA S.A.”) oraz spółką ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („ENEA S.A.”) porozumienie dotyczące kierunkowych zasad kontynuacji współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce („Inwestycja”) („Porozumienie”). Porozumienie to przewiduje kontynuację Inwestycji ze zmianą założeń technologicznych dla Inwestycji z technologii dotychczas realizowanej na technologię opartą na paliwie gazowym. 
Emitent w Porozumieniu wyraził wolę uczestniczenia w Inwestycji poprzez udział w jej finansowaniu oraz, po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych, przystąpienia do spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. w charakterze wspólnika. Porozumienie przewiduje zmiany struktury organizacyjnej spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., które będą odzwierciedlać wartość zaangażowania wspólników, w tym ograniczenie udziału ENEA S.A. jako wspólnika mniejszościowego w Inwestycji z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego ENEA S.A. nie będzie podmiotem współkontrolującym spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. Zarówno wielkość zaangażowania stron Porozumienia, jak i idące za tym wielkości uczestnictwa kapitałowego w spółce Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. oraz uprawnienia wspólników stanowić będą przedmiot dalszych rozmów i negocjacji, prowadzących do zawarcia docelowej umowy wspólników. Porozumienie zakłada, że PKN ORLEN nie będzie uczestniczył w rozliczeniach z dotychczasowymi wykonawcami Inwestycji, które to rozliczenia dokonane zostaną wg dotąd określonych zasad, ale jako docelowy wspólnik spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. zakłada się, że będzie o ich zakresie współdecydował. Zawarcie Porozumienia otwiera drogę do dalszych rozmów wspólników dotyczących Inwestycji, w wyniku których zawarta zostanie umowa inwestycyjna regulująca szczegółowo zasady zarządzania, finansowania i realizowania Inwestycji.

PKN ORLEN S.A. posiada 80% udziału w kapitale zakładowym ENERGA S.A., co odpowiada 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A. Natomiast ENERGA S.A. oraz ENEA S.A. posiadają  po 50% udziału w kapitale zakładowym Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Patrz także: raport bieżący nr 31/ 2020 z dnia 19 maja 2020 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-07-2020
PKN -4,69% 58,50
WIG -1,42% 50443,27
WIG20 -1,66% 1771,70
WIG30 -1,59% 2048,26
WIG-PALIWA -0,55% 5132,09
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI