Zobacz także:
Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 5 czerwca 2020 roku
Nr 34/ 2020  | 02-06-2020
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych złożony zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym akcjonariusz przedstawił projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 roku:

„Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.”

Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał i uzasadnieniami są załączone do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 29/2020 z 8 maja 2020 roku oraz raport bieżący nr 30/2020 z 8 maja 2020 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

​​

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
21-04-2021
PKN 0,21% 66,34
WIG -0,38% 59158,36
WIG20 -0,61% 1975,64
WIG30 -0,39% 2347,37
WIG-PALIWA 0,04% 5818,10
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI