Zobacz także:
Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 2 kwartał 2020 roku wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 półrocze 2020 roku
Nr 47/ 2020  | 27-07-2020
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 półrocze roku przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2 kwartał 2020 roku:
-  odwrócenie netto odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania w kwocie około 2 103 mln PLN (około 1 207 mln PLN wg LIFO). Powodem odwrócenia odpisów jest wzrost cen ropy w 2 kwartale 2020 roku oraz wzrost cen sprzedaży produktów wynikający ze stopniowej poprawy sytuacji popytowej w związku z odmrażaniem gospodarek światowych. Oszacowana wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 półrocze i 2 kwartał 2020 roku,
- ujęcie zysku z tytułu okazyjnego nabycia w wysokości około 3 690 mln PLN, w związku z nabyciem w dniu 30 kwietnia 2020 roku akcji Energa S.A., które stanowią około 80% kapitału zakładowego Energa S.A. oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji nabycia akcji Energa S.A. i stanowi nadwyżkę udziału PKN ORLEN S.A. w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych Grupy ENERGA nad ceną nabycia akcji. Wartość ta zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 półrocze i 2 kwartał 2020 roku.
- ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w ORLEN Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości około (133) mln PLN. Oszacowana kwota odpisów wynika z decyzji o zrzeczeniu się koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Bieszczady i pomniejszy wysokość skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 1 półrocze i 2 kwartał 2020 roku

Ponadto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 1 półrocze 2020 roku Spółka przewiduje także odwrócenie netto odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania w kwocie około 989 mln PLN (brak odpisu w wynikach wg metodologii LIFO), wynikającego ze wzrostu cen ropy oraz cen sprzedaży produktów w 2 kwartale 2020 roku. Oszacowana wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy zwiększy jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PKN ORLEN S.A. za 1 półrocze i 2 kwartał 2020 roku.​​

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
05-08-2020
PKN 1,54% 54,20
WIG 1,05% 52234,18
WIG20 1,27% 1834,55
WIG30 1,22% 2101,06
WIG-PALIWA 2,32% 4789,87
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI