Zobacz także:
Pan Andrzej Kapała został powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Nr 83/ 2018  | 26-06-2018
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku powołało do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kapała.

Pan Andrzej Kapała

Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem -  dyplom MBA oraz podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania kadrami, a także zarządzania finansami. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu, gdzie koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania. Następnie przez kilkanaście lat pracował dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych. Od 6 lat będąc Dyrektorem Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządza ok. 300 nieruchomościami oraz inwestycjami bankowymi w południowo-zachodniej Polsce.

Pan Andrzej Kapała złożył pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będzie uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A. 

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
23-06-2021
PKN 0,28% 79,70
WIG 0,81% 66733,76
WIG20 0,59% 2233,70
WIG30 0,64% 2681,22
WIG-PALIWA 0,07% 6500,51
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI