Zobacz także:
Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii C
10-05-2018
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii C ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.
 
Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 7 maja 2018 roku do 8 maja 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 10 maja 2018 roku.
 
W okresie subskrypcji 689 Inwestorów złożyło zapisy na 2 720 807 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 689 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 7 maja 2018 roku (włącznie) do 8 maja 2018 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 %.
 
Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.
 
Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.
 
Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 734,22 PLN.
 
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.
 
Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.
 
Patrz także: raport bieżący nr 51/2018 z 8 maja 2018 roku, raport bieżący nr 47/2018 z 25 kwietnia 2018 roku, raport bieżący nr 46/2018 z 24 kwietnia 2018 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
27-05-2020
PKN 1,03% 66,54
WIG -0,02% 47889,07
WIG20 -0,12% 1707,59
WIG30 -0,08% 1973,04
WIG-PALIWA 1,15% 5158,26
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI