Zobacz także:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 5 marca 2020 roku
05-03-2020
5 marca 2020 roku 


Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 05.03.2020 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 5 marca 2020 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie Zgromadzenia.
2.         Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4.         Przyjęcie porządku obrad.
5.         Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7.         Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
8.         Zamknięcie obrad.


Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. będą transmitowane przez internet. Aby skorzystać z tej formy przekazu, należy w dniu obrad, czyli 5 marca 2020 roku, kliknąć w banner informacyjny dotyczący transmisji umieszczony na stronie www.orlen.pl​ . Automatycznie zostaną Państwo skierowani na adres strony internetowej obsługującej przekaz.

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 5 marca 2020 roku 

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Oświadczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-05-2021
PKN 3,32% 76,46
WIG 0,38% 62237,55
WIG20 0,17% 2092,80
WIG30 0,39% 2483,15
WIG-PALIWA 1,75% 6192,29
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI