Zobacz także:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 14 czerwca 2019 roku
14-06-2019


14 czerwca 2019

13 czerwca 2019
 
7 czerwca 2019 

31 maja 2019
 
27 maja 2019
 
24 maja 2019
 
22 maja 2019
 
20 maja 2019

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA 14 CZERWCA 2019 ROKU (pobierz całość)
 
MATERIAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN S.A. ZWOŁANE NA 14 CZERWCA 2019 ROKU
1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.
1.1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PKN ORLEN S.A.
1.2. Uchwała Nr 6381/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Uchwała Nr 6385/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Uchwała Nr 6386/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
1.3. Uchwała Nr 6382/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
1.4. Uchwała Nr 2152/19 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018.
6.1. Uchwała Nr 6343/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2018 r.
6.2. Uchwała Nr 2111/19 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A za 2018 rok.
6.3.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok 2018.
7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
7.1. Uchwała Nr 6341/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
7.2. Uchwała Nr 6342/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
7.3. Uchwała Nr 2110/19 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018.
7.4. Uchwała Nr 2114/19 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
7.5. Raport Roczny PKN ORLEN S.A. za rok 2018.
7.6. Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2018.
8.1. Uchwała Nr 6345/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
8.2. Uchwała Nr 2112/19 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018.
8.3. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za rok 2018.
9. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018.
9.1. Uchwała Nr 2131/19 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018.
9.2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018.
10. Materiały do punktu: Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.
10.1. Uchwała Nr 6374/19 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.
10.2. Uchwała Nr 2153/19 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.
10.3. Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2018.
11. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
12. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018.
13. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2018.
14. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Projekty uchwał ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
16. Projekty uchwał ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
17. Materiały do punktu: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
17.1. Uzasadnienie.
17.2. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17.3. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
17.4. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A.  w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej.
18. Materiały do punktu: Zmiana uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
18.1. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A.
18.2. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
19. Materiały do punktu: Zmiana uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
19.1. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A.
19.2. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
20. Materiały do punktu: Zmiana Statutu Spółki.
20.1. Uzasadnienie zmian Statutu Spółki PKN ORLEN S.A.
20.2. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki oraz projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20.3. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. dotyczącej zmiany Statutu Spółki oraz projekty uchwał ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A.
21.1. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów oraz uchylenia Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów.
21.2. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz uchylenia Uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.
21.3. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk oraz uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
21.4. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz uchylenia Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
21.5. Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych.
Formularze dla akcjonariuszy PKN ORLEN S.A.​  (pobierz całość)​​​​​
 
​​
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-05-2021
PKN 3,32% 76,46
WIG 0,38% 62237,55
WIG20 0,17% 2092,80
WIG30 0,39% 2483,15
WIG-PALIWA 1,75% 6192,29
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI