DLA BIZNESU

Butadien


Butadien otrzymywany jest z frakcji C4 popirolitycznej w procesie destylacji ekstrakcyjnej w obecności rozpuszczalnika dimetyloformamidu.

Zastosowanie

Butadien stosowany jest głównie do produkcji organicznych chemikaliów, jakich jak elastomery polibutadienowe, kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), żywice akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy (ABS), lateksy styrenowo-butadienowe i adyponitryl, a także wielu innych produktów przemysłowych.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość butadienu-1,3 , min. % (v/v) 99,3 ASTM D 2593
Zawartość związków acetylenowych (winyloacetylen, etyloacetylen i metyloacetylen), max. % (v/v) 0,008 ASTM D 2593
Zawartość związków karbonylowych w przeliczeniu na aldehyd octowy, max. mg/kg 60 ASTM D 4423
Zawartość nadtlenków w przeliczeniu na tlen, max.  ppm wag. 10 ASTM D 5799
Zawartość dimeru butadienu (winylocykloheksen-1), max. ppm wag. 2000 ORLEN Laboratorium nr 011
Zawartość siarki całkowitej, max. mg/kg 10 ASTM D 6667
Zawartość inhibitora* mg/kg 75 - 150 ASTM D 1157
Nielotna pozostałość, max. % (v/v) 0,05 ASTM D 1025
Zawartość wody   nie zawiera PN-C-96008
Zawartość tlenu w fazie gazowej, max. % (v/v) - w cysternie napełnionej 0,5
- w cysternie opróżnionej 0,5
ASTM D 1946

* za zgodą odbiorcy dopuszcza się niższą zawartość inhibitora, ale nie mniej niż 50 mg/kg


Kontakt handlowy

Marek Łączny

Telefon: 

+48 24 256 66 20​
+48 605 725 501

E-mail:

Skontaktuj się z nami