DLA BIZNESU

Butadien


Charakterystyka

Butadien techniczny otrzymywany jest na drodze wydzielenia z frakcji C4 popirolitycznej metodą destylacji ekstrakcyjnej w obecności selektywnego rozpuszczalnika – dwumetyloformamidu (DMF).

Zastosowanie

Głównymi produktami otrzymywanymi z butadienu są kauczuki styrenowo-butadienowe, polibutadienowe, akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowe, lateksy, adyponitryl, kopolimery akrylonitryl- butadien- styren. Powstają z nich m.in.: opony samochodowe, obudowy aparatury elektronicznej, sprzętu AGD, elementy wnętrz samochodowych, sprzęt sportowy, elementy mebli, galanteria ozdobna.

Właściwości

  Jednostka Wartości
Stan skupienia - gaz
Zapach - charakterystyczny
Barwa - bezbarwny
Zawartość butadienu-1,3 , min. % (m/m) 99,3
Zawartość związków acetylenowych (winyloacetylen, etyloacetylen i metyloacetylen), max. % (m/m) 0,008
Zawartość związków karbonylowych w przeliczeniu na aldehyd octowy, max. % (m/m) 0,006
Zawartość nadtlenków w przeliczeniu na nadtlenek wodoru, max. % (m/m) 0,001
Zawartość dimeru butadienu (winylocykloheksen-1), max. % (m/m) 0,2
Zawartość siarki całkowitej, max. % (m/m) 0,001
Zawartość inhibitora*, % (m/m) od 0,0075
do 0,0150
Pozostałość po odparowaniu, max. % (m/m) 0,05
Zawartość wody   nie zawiera
Zawartość tlenu w fazie gazowej, max. % (v/v) - w cysternie napełnionej 0,5
- w cysternie opróżnionej 0,5
* zawartość inhibitora w pobliżu górnej granicy należy stosować w przypadku przedłużonego magazynowania
produktu oraz/lub w okresie podwyższonych temperatur otoczenia (w okresie letnim).
Dodatek inhibitora jest konieczny do przechowywania butadienu. W czasie magazynowania należy oznaczać
zawartość inhibitora i nadtlenków.

Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Marek Łączny

Telefon: 

+48 24 256 66 20​
+48 605 725 501

E-mail:

Zakup hurtowy