o firmie

O projekcie

Nowoczesne produkty i troska o środowisko

Rozbudowa Kompleksu Olefin jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych wpisanych w strategię ORLEN2030. Dzięki zastosowanym technologiom, jej realizacja przybliży Grupę ORLEN do osiągniecia celów zapisanych w strategii neutralności emisyjnej. Rozpoczęcie produkcji przez nowy Kompleks Olefin zwiększy udział Grupy ORLEN w europejskim rynku petrochemicznym z 5% do 6,4%, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności i wzrostu EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie.


Produkty petrochemiczne z Kompleksu Olefin będą wykorzystane między innymi w produkcji:

 • artykułów medycznych,
 • artykułów higienicznych,
 • części samochodowych,
 • elementów urządzeń elektronicznych,
 • środków czystości,
 • włókien syntetycznych do produkcji odzieży lub masek ochronnych..

Kamienie milowe projektu:

12 czerwca 2018 r.

 • Zarząd ORLEN zatwierdził program rozwoju petrochemii ORLEN. Projekt rozbudowy Kompleksu Olefin stanowi główny filar realizowanego przez ORLEN programu.

28 listopada 2019 r.

 • ORLEN podpisał umowę na doradztwo techniczne i zarządzanie projektem w formule PMC+ (Project Management Contractor) przy rozbudowie Kompleksu Olefin w Płocku z firmą Fluor, jedną z największych na świecie spółek inżynieryjno-projektowych. Usługi w formule PMC+ polegają na prowadzeniu całego projektu we wszystkich jego obszarach – od zarządzania harmonogramem, kosztami, wykonawcami, ryzykiem, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracy, wsparcia technicznego oraz nadzorowanie standardów technicznych w projektowaniu, aż po zarządzanie dostawami i realizacją prac inwestycyjnych. Wszystkie prace zostaną wykonane przez w pełni zintegrowany zespół, złożony z pracowników ORLEN i doradcy PMC+.

22 czerwca 2021 r.

 • ORLEN podpisał finalną umowę z wykonawcą na realizację największej inwestycji petrochemicznej w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Za budowę Kompleksu Olefin w zakresie instalacji podstawowych odpowiedzialne będzie konsorcjum firm Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas.

29 marca 2023 r.

 • ORLEN podpisał umowę z konsorcjum SEEN Technologie oraz Atrem S.A. na budowę Instalacji Wody Zdekarbonizowanej i Wydzielania Osadu, Stacji Uzdatniania Kondensatu i Demineralizacji Wody w ORLEN będącej elementem infrastruktury technicznej (ang. OSBL, outside battery limit) dla potrzeb Kompleksu Olefin.

2027 r.

 • Rozpoczęcie produkcji.

Technologia

Głównym elementem inwestycji będzie nowy kraker parowy, którego moce produkcyjne wyniosą 740 tys. ton etylenu i 340 tys. ton propylenu rocznie. Będzie to kluczowa instalacja oparta na licencji firmy KBR, gdzie głównym procesem jest piroliza. W procesie tym węglowodory, takie jak nafta, LPG czy etan, rozkładane są na wartościowe produkty petrochemiczne. Reakcja krakingu (czyli rozkładu dłuższych łańcuchów węglowodorów na krótsze) zachodzi w temperaturze przekraczającej 800°C, a ciepło z procesu odzyskiwane jest do generacji pary o wysokim ciśnieniu. Produktami pochodzącymi z tego procesu są przede wszystkim olefiny, takie jak etylen i propylen. Dodatkowymi produktami z krakingu parowego są frakcja C4, benzyna popirolityczna, olej popirolityczny i wodór.

Etylen jest głównym produktem powstającym w Kompleksie Olefin. Jest to bezbarwny gaz, który w naturze występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym i wydzielany jest przez rośliny stymulując m.in. opadanie liści i dojrzewanie owoców. Etylen używany jest do produkcji wielu polimerów, stosowanych w przedmiotach codziennego użytku, takich jak polietylen czy polichlorek winylu (PCW). Z polietylenu produkowane są opakowania, zabawki, obudowy sprzętów domowych, rury, izolacje kabli czy baki paliwa w samochodach osobowych. PCW wykorzystywane jest przede wszystkim do produkcji rur i energooszczędnych okien. Z etylenu produkowane są również tlenek etylenu i glikole etylenowe.

Propylen jest drugim najważniejszym bazowym produktem petrochemicznym i podobnie jak etylen jest bezbarwnym gazem. Wykorzystywany jest głównie do wytwarzania polipropylenu (PP), czyli tworzywa wykorzystywanego m.in. w produkcji opakowań, włókien do tkania dywanów i tapicerek, części samochodowych, sprzętu medycznego (w tym masek chirurgicznych) oraz obudów sprzętów AGD i RTV. W mniejszym stopniu propylen wykorzystywany jest do produkcji tlenku propylenu, z którego powstają m.in. materace, pianki i gąbki do mebli i siedzeń w samochodach, izolacje poliuretanowe czy detergenty. Z propylenu produkowany jest też akrylonitryl służący np. do produkcji tworzywa ABS, z którego z kolei produkuje się walizki i elementy wnętrz samochodów, a także, przez połączenie z benzenemfenol i aceton.

Etylen i propylen wykorzystywane są m.in. do produkcji polietylenu i polipropylenu. 

Polietylen służy m.in. do produkcji: 

Rur

Folii

Polipropylen służy m.in. do produkcji: 

Nakrętek

Lin


Dodatkowe jednostki wytwórcze w ramach nowego Kompleksu Olefin

Jednym z pobocznych produktów krakingu parowego jest frakcja C4, która swoją nazwę bierze od zawartości czterech cząsteczek węgla w przeważającej większości węglowodorów w tej mieszaninie. Instalacja ETBE wykorzystuje izobutylen, wchodzący w skład tej frakcji, który po połączeniu z etanolem - w wyniku reakcji chemicznej - tworzy ETBE (eter etylowo-tert-butylowy). Jest on stosowany jako wysokooktanowy dodatek do benzyny. Pozostałe produkty instalacji ETBE przetwarzane są na instalacjach rafineryjnych i dodatkowo zasilają pulę benzyn.

Produkty z instalacji wykorzystywane są między innymi do: 

Biopaliw

Dodatków do innych paliw

Kolejnym produktem krakingu parowego jest benzyna popirolityczna. Jest to mieszanina węglowodorów, z których znaczna część to tzw. węglowodory aromatyczne, czyli związki o budowie pierścieniowej. Historycznie benzyna popirolityczna była mieszana z benzyną, służąc jako wysokooktanowy dodatek. Obecnie jednak wydziela się z niej wartościowe węglowodory aromatyczne. Jednym z takich produktów jest styren, czyli kluczowy materiał pośredni używany do wytwarzania tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych oraz żywic, które znajdują szerokie zastosowanie w elektronice, gospodarstwach domowych, motoryzacji, budownictwie, ochronie zdrowia oraz w branży opakowań.

W Kompleksie Olefin styren będzie oczyszczany z wykorzystaniem innowacyjnej technologii wykorzystującej krystalizację.

Produkty z instalacji wykorzystywane są między innymi do produkcji: 

Opon

Walizek

Benzyna popirolityczna, po wydzieleniu styrenu, trafia do instalacji PGH, gdzie zachodzi proces uwodornienia, czyli przyłączenia cząsteczek wodoru. Następnie uwodorniona benzyna jest rozdzielana w procesie destylacji na frakcje o różnych właściwościach. Jedną z nich jest frakcja bogata w benzen i toluen, które w procesie ekstrakcji oddzielane są od siebie i stanowią produkty bazowe do produkcji petrochemikaliów. Pozostałe frakcje trafiają do komponowania benzyn lub oleju napędowego, poprawiając właściwości sprzedawanych paliw.

Produkty z instalacji wykorzystywane są między innymi do produkcji: 

Szyb z poliwęglanu

Rękawic nylonowych

Tlenek etylenu jest organicznym związkiem chemicznym z grupy cyklicznych eterów. Jest stosowany głównie do produkcji glikoli etylenowych, polioli oraz do syntez organicznych i do sterylizacji sprzętu medycznego.

W przemyśle otrzymywany jest poprzez bezpośrednie utlenianie etylenu czystym tlenem na katalizatorze srebrowym, potem następuje absorpcyjne i desorpcyjne wydzielenie produktu oraz jego oczyszczenie w kolumnie destylacyjnej.

W nowym Kompleksie Olefin zastosowana będzie technologia firmy Scientific Design, która zapewnia bezpieczny i wydajny proces otrzymywania tlenku etylenu o wysokiej czystości (min. 99,9%) oraz glikolu monoetylenowego o jakości umożliwiającej wykorzystanie go do produkcji włókien.

Produkty z instalacji wykorzystywane są między innymi do produkcji: 

Izolacji kabli

Zabawek